Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMANČIĆ, Davor, povjesničar umjetnosti i konzervator (Split, 17. V. 1926). Završio klasičnu gimnaziju u Splitu 1945. te diplomirao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1951. Od 1952. radi u Konzervatorskom zavodu za Dalmaciju (danas Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture) u Splitu; njegov je direktor od 1978. do 1992. Urednik je časopisa Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (1980, 1983–85, 1988–90). Vodio je mnoge konzervatorske radove u srednjoj Dalmaciji, registrirao i dao restaurirati mnogobrojne pokretne umjetničke spomenike. Uredio je umjetničke zbirke u Trstenom, Hvaru, Splitu, Drnišu, Visovcu, Braču i Trogiru. Organizirao je nekoliko izložaba, od kojih se ističu Romaničko slikarstvo na drvu u Dalmaciji, Split 1968; Pustinja Blaca, Split 1982 (suautor je teksta kataloga); Graditeljstvo ranoga srednjeg vijeka na Braču, Povlja, Bol, Split, Zagreb i Zadar 1984/85 (suautor teksta kataloga); Slikar Blaž Jurjev Trogiranin, Split, Zagreb i Venecija 1986–88 (suautor teksta kataloga). Studije i članke o umjetninama i spomenicima na području srednje Dalmacije, dijelom i s prvim atribucijama, objavio je u časopisima Arheološki pregled (1959), Kulturna baština (1976, 1978), u Spomenici dominikanskog samostana u Bolu 1475–1975 (Bol—Zagreb 1976), a najviše u Prilozima povijesti umjetnosti u Dalmaciji: o srednjovjekovnoj fresci u Donjem Humcu na Braču (1956), o freskama D. Vuškovića u splitskoj stolnoj crkvi (1959), slici Blaža Jurjeva Trogiranina Bogorodica s djetetom u Šibeniku (1972), nekim slikama Vittorea Crivellija (1975), Giuseppea Zaisa (1984) i M. Benetovića (1988), o oltaru T. Bokanića u župnoj crkvi u Ninu (1956), oltaru P. Coste u hvarskoj stolnoj crkvi (1975), reljefu Nikole Firentinca na portalu franjevačke crkve u Hvaru (1960), triptihu radionice Jurja Dalmatinca u Gornjem Humcu na Braču (1980), krsnom zdencu crkve u Lovrečini na Braču (1983). Zapažen je njegov rad na ranokršćanskoj i ranosrednjovjekovnoj arhitekturi otoka Brača.

DJELA: Spomenici otoka Brača. Srednji vijek. Brački zbornik, 1960, 4, str. 113–160. — Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu. Arhivska građa otoka Hvara, 1. Hvar 1961, 7–58.
 
LIT.: (Biografija i bibliografija D. Domančića). Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1986–87, 26, str. 5–10.
 
Ivo Petricioli (1993)