Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐUROVIĆ, Jozo, pomorski kapetan i pjesnik (Prčanj, 14. VI. 1827 — Prčanj, 3. VI. 1883). Licej završio u Mlecima i Padovi. Nastavljajući obiteljsku tradiciju, posvetio se pomorskom zvanju te se 1846. ukrcao na obiteljski jedrenjak »Macedone«. Osnovna nautička znanja stekao u privatnoj pomorskoj školi u samostanu Sv. Nikole u Prčanju. Ispit kapetana duge plovidbe položio u Trstu. Nakon očeve smrti 1859. napušta plovidbu. Nakon obnove ustavnog života u Habsburškoj Monarhiji, Đ. pristupa Narodnoj stranci i surađuje s M. Pavlinovićem i M. Klaićem te kapetanima L. Tripkovićem i P. Kamenarovićem iz Dobrote. God. 1861. izabran je za narodnog zastupnika u prvom Dalmatinskom saboru u Zadru. Na prvom saborskom zasjedanju s ostalim narodnim zastupnicima borio se protiv autonomaša i zauzimao za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom. God. 1869. sudjeluje u tajnom Odboru za skupljanje priloga za podupiranje krivošijskog ustanka, a 1882. za drugoga krivošijskog ustanka morao je zbog bolesti odustati od javne političke djelatnosti. — Surađivao je u zadarskom listu Il Nazionale (poslije Narodni list) i Dubrovniku. Zabavniku Narodne štionice dubrovačke, u kojima je osim političkih članaka objavljivao i pjesme. U Dubrovniku 1868. objavio je pjesmu Jadanje Jobovo; nekoliko je pjesama tiskano u članku o Đuroviću u listu Crna Gora 1925. Poznate su još i pjesme Perastu (o Zmajevićima) iz 1864, a od rodoljubnih pjesama Bajova kula i Prigodom bitke kod Crmnice (1862). Ostavio je zbirku pjesama posvećenu kapetanu P. Kamenaroviću. God. 1881. posvetio je sonet Njegošu, u povodu 30-godišnjice njegove smrti, a 1870. pjesmu Strossmayeru, prigodom njegova nastupa na I. vatikanskom saboru. Nedovršena mu je pjesma Danil, iz života crnogorskoga kneza Danila I. Petrovića Njegoša, na kojega je 1860. izvršen atentat na kotorskoj obali. Zbirka rukopisnih pjesama čuva se u knjižnici Pomorskog muzeja u Kotoru. — God. 1875. u Prčanju je osnovao rasadnik, sudjelovao je u radu osiguravajućeg društva Bratinske zajednice u Dobroti i bio dugogodišnji tajnik Odbora za dogradnju nove monumentalne župne crkve u Prčanju te Javne dobrotvornosti.

LIT.: L. Đ.: Jozo L. Đurović. Životopisne crtice. Crna Gora, 6(1925) 2, str. 2–3. — N. Luković: Prčanj. Kotor 1937, 264. — Isti: Kapetan Jozo Đurović. Pomorski zbornik, 1(1963) str. 609–614.
 
Tatjana Delibašić (1993)