Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DOMINKOVIĆ, Vjekoslav, pedagog (Morović kraj Šida, 11. III. 1852 — Zagreb, 20. I. 1944). Malu realku pohađao u Srijemskoj Mitrovici (1863–67), dvogodišnji tečaj preparandije u Zemunu (1868–70). God. 1871. podučitelj je u glavnoj (pučkoj) te u građanskoj školi u Petrovaradinu. God. 1872–75. pri Pedagogiji u Beču osposobljuje se za učitelja građanskih škola. God. 1876. učitelj je u građanskoj školi i maloj realci u Srijemskoj Mitrovici, 1879–89. učitelj, a od 1888. ravnatelj građanske škole u Petrovaradinu te 1889–1909. Više djevojačke škole u Karlovcu, 1910–14. učitelj Zemaljske obrtne škole u Zagrebu, od 1914. do umirovljenja 1922. zaposlen u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Od 1901. dopisni, a od 1921. pravi član Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. — Napise o osnovnom školstvu i građanskim školama, o narodnom gospodarstvu, biografije istaknutijih pedagoga, prikaze školskih udžbenika i priručnika, uspomene, crtice iz povijesti hrvatskog i francuskog školstva te pripovijesti iz školskog života objavljivao u periodicima Školski vrt (1891), Škola (Karlovac, 1896–97, 1899–1900), Domaće ognjište (1904, 1909), Škola (Zagreb, 1906, 1908, 1912–13), Hrvatski učiteljski dom (1909, 1919), Hrvatski učitelj (1923), Građanska škola (Maribor, 1923–31. i uređivao hrvatski dio), Jubilarna spomenica Saveza udruženih nastavnika i nastavnica građanskih škola Kraljevine Jugoslavije 1921–1931 (Novi Sad 1932). Važnije radove objelodanio u Napretku: Zemljopis u pučkoj školi (1889), Komenskx i prirodoslovna obuka (1892), Nerazdjeljivo školsko vrijeme (1903) i O ženskom uzgoju (1906); u istom je časopisu objavio i druge priloge (1894, 1897, 1900, 1902–04, 1932). Bio je niz godina i izvjestitelj Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora o hrvatskom školstvu u bečkim periodicima Gemeinde Zeitung, Freie Pädagogische Blätter, Schulbote, Bürgerschul-Zeitung i dr. Surađivao je i u: Ungarische pädagogische Revue (Budimpešta), Allgemeine deutsche Lehrzeitung (Leipzig), Meštanska škola (Brno) i dr. Članke je potpisivao i šiframa V. D., Vj. D. i Vj. D-ić. Nastojao oko očuvanja građanskih škola kad su se one počele pretvarati u gimnazije. Jedan je od pokretača te od 1906. prvi dugogodišnji predsjednik Društva učitelja i učiteljica viših pučkih i građanskih škola za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu. Bavio se i pčelarstvom.

DJELA: Das öffentliche Unterrichtswesen in Kroatien-Slavonien. Budapest 1903. — Građani i škola. Karlovac 1905. — O ženskom uzgoju. Karlovac 1906. — Naša djeca. Zagreb 1908. — Pčelarstvo. Karlovac 1909.
 
LIT.: I. Martinović (I. M.): Građani i škola. Napredak, 46(1905) 33, str. 525–527; 34, str. 542–543. — V. Dobrić: Književni rad naših učitelja. Učiteljski glas, 8(1906) 1, str. 6–7; 7, str. 48–49. — Lj. Krajačić: Vj. Dominković, »Naša djeca«. Narodni glas, 3(1908) br. 27. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 6–7. Zagreb 1911; 9. 1913; 11. 1913. — Pedesetogodišnjica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. Zagreb 1923, 198, 199, 209, 211. — J. Rukavina: Vjekoslav Dominković. Građanska škola, 5(1928–29) 10, str. 321–323. — Vjekoslav Dominković. Jubilarna spomenica Saveza udruženih nastavnika i nastavnica građanskih škola Kraljevine Jugoslavije 1921–1931. Novi Sad 1932, 349–350. — J. Rukavina: Vjekoslav Dominković. Napredak, 85(1944) 1/2, str. 42–44. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958.
 
Branko Pleše (1993)