Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DURAKOVIĆ, Asaf, nuklearni medicinar, toksikolog, publicist i pjesnik (Stolac, 16. V. 1940). Maturirao 1957. u Zagrebu, diplomirao 1962. na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu, doktorirao na Medicinskom 1968. tezom o metabolizmu kalcija i stroncija u laktaciji. God. 1975. na Sveučilištu McMaster u Hamiltonu, Kanada, stekao zvanje doktora medicine. U Zagrebu 1962/63. radio na istraživanjima iz radijacijske biologije u Zavodu »Ruđer Bošković«, a 1963–65. u Zavodu za medicinska istraživanja iz radijacijske fiziologije, toksikologije te fiziologije i patologije kostiju. Od 1968. živi u inozemstvu. Nastavlja istraživanja na metabolizmu osteotrofnih radionuklida i toksikologiji transuranijskih elemenata pri Atomic Energy Research Establishment u Harwellu, Engleska, i pri National Research Council u Ottawi, Kanada (1968 –72). God. 1973–79. radio na istraživanju iz područja nuklearne medicine u bolnicama u Kanadi i SAD (Toronto, Georgetown, Rochester, Washington). Potom stupa u američku vojsku, dobiva čin bojnika i dopukovnika, a od 1991. pukovnika te se posvećuje istraživanjima iz nuklearne medicine i radiologije u vojnim medicinskim ustanovama, gdje je i profesor, u Washingtonu, Bethesdi, Oak Ridgeu, Wilmingtonu, Chicagu, New Yorku. Radove objavljivao u Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (1965, 1967, 1969), Arhivu za higijenu rada i toksikologiju (1968, 1970–71, 1987), Nature (London 1969), Medicinaru (1970), Health Physics (New York 1973), Journal of Nuclear Medicine (Chicago 1980), Journal of the Reticuloendothelial Society (Winston—Salem 1983), Gastroenterology (Basel 1985), Military Medicine (Washington 1986, 1988), Medicini (1986), Analima Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1987), Liječničkom vjesniku (1987), Medicinskim analima (1987), Schweizerische Zeitschrift für Militär und Katastrophenmedizin (Basel 1987), Radiologia Iugoslavica (1988), Renal Failure (Raleigh 1990) i dr. Autor je više priručnika o radijaciji, radioaktivnoj kontaminaciji i rehabilitaciji pučanstva nakon velikih nuklearnih nesreća te s bratom Zijadom suautor u knjigama o medicini starije dobi. Također se bavi istraživanjem kulturne i političke povijesti muslimana u hrvatskoj narodnoj zajednici, o čemu piše u zborniku Hrvatski razgovori o slobodi (München—Barcelona 1974) i u Hrvatskom kalendaru (Chicago 1977). Autor je rukopisnih zbirka pjesama intimističkoga i domoljubnog suzvučja Tamne alge, Dimovi i magle, Stazama ahasvera i Kad su sve nade mrtve i bez moći te ciklusa islamskoga i tesavufskog sadržaja. Liriku objavljivao u Hrvatskoj reviji (1968, 1970, 1974) pod pseudonimom El Hakim i Ahasver, a pjesmama je zastupljen i u zbirci o domu i rodu muslimana hrvatskoga koljena i jezika Soj i odžak ehli-islama (München—Barcelona 1974). Od 1969. derviš je Halvetijevskog reda, jedno vrijeme imam Sufi džamije njujorške tekije te osnivač Hrvatskoga islamskog centra u Torontu 1974. Član je Njujorške akademije znanosti, Međunarodne federacije za ljudski okoliš, Međunarodnoga udruženja za radijacijsku ekologiju i dr.

DJELA: Mjesto muslimana u hrvatskoj narodnoj zajednici. Toronto 1972. — Od Bleiburga do muslimanske nacije. Toronto 1974. — Effects of Radiation on Human Population. Fort Leavenworth 1986. — Nuclear Medicine Diagnostic Methods in Renal Disease. Renal Diseases Syllabus (Washington) 1986, str. 1–69. — Acute Radiation Syndrome. Oak Ridge 1987. — Mechanisms and Management of Internal Contamination with Medically Significant Radioisotopes. Military Radiobiology (Washington) 1987, str. 241–264. — Medical Therapeutic Management of Internal Radioactive Contamination. Oak Ridge 1987. — Metabolic Pathways of Internal Contamination. Oak Ridge 1987. — Models of Psychological Interventions in Disasters (suautor). Oak Ridge 1987. — Personality Development in the Nuclear Age (suautor). Oak Ridge 1987. — Psychological Problems of Mass Casualty Disaster Situations and Patient Rehabilitation (suautor). Oak Ridge 1987. — Treatment of Radiation Casualties. Oak Ridge 1987. — Radiation Safety Manual. Wilmington 1991.
 
LIT.: Soj i odžak ehli-islama (priredio F. Karihman). München—Barcelona 1974. — Š. Ćorić: 45 hrvatskih emigrantskih pisaca. Zagreb 1991.
 
Zdravko Sančević i Nataša Bašić (1993)