Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

AMOROSO, Andrea, odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14. IX 1829 — Poreč, 19. II 1910). Po majci je nećak pjesnika Pasqualea Basenghija degli Ughi. Srednju školu pohađao je u Trstu i Udinama, a Pravni fakultet u Grazu. Kao odvjetnik radio je najprije u Bujama, a zatim je obavljao mnoge javne funkcije u Istri. Rano se angažirao u političkim borbama protiv istarskih Hrvata i Austrijanaca kao jedan od vođa istarskih Talijana. Bio je zastupnik u Istarskom saboru, asesor, odbornik pokrajinske vlade. Jedan je od osnivača tjednika L’Istria (1882), kojemu je osnovni zadatak bio čuvanje interesa istarskih Talijana. Osnovao je Istituto agrario provinciale i Istituto di credito fondiario. Uz javnu djelatnost A. se, pod utjecajem P. Kandlera, veoma zanimao za prapovijesnu i ranokršćansku arheologiju. Na njegovu inicijativu osnovana je u Poreču 1884. Societe istriana di archeologia e storia patria, kojoj je bio predsjednik sve do smrti. U časopisu tog društva Atti e memorie della Societe istriana di archeologia e storia patria tiskao je svoje važnije arheološke radove: I castellieri istriani e la necropoli di Vermo presso Pisino (1884), Le necropoli preistoriche dei Pizzughi (1889), Le basiliche cristiane di Parenzo (1890), L’antico cimitero cristiano di Parenzo (1894), Basilica Eufrasiana, Frammenti della fronte di sarcofagi cristiani scoperti a Parenzo, Parenzo – templi Romani, Villa romana in S. Pietro in Sorna (1908). Obavljao je dužnost direktora u Museo archeologico provinciale u Poreču od njegova osnutka 1884. Istražio je više od 500 grobova važne nekropole iz starijega željeznog doba u Picugu (Pizzughi) kod Poreča (1883–1889) te 72 groba u Bermu kod Pazina (1883).

LIT.: In memoria del Dr. Andrea Amoroso. Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, 27(1911) str. 3. — Camillo de Franceschi: Andrea Amoroso. Pagine istriane, 1(1950) 4, str. 225–228.
 
Aleksandar Stipčević (1983)