Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDRASSY, Juraj, pravnik internacionalist (Zagreb, 12. VIII 1896 — Zagreb, 20. XII 1977). Sin je Ljudevita, profesora rimskog prava, i Olge, rođ. Barac-Repenjski. Osnovnu školu, klasičnu gimnaziju i pravni fakultet pohađao je u Zagrebu, gdje je 1919. doktorirao. Radio je u upravnoj službi u Beogradu, Osijeku i Zagrebu. God. 1922/1923. studirao je u Parizu javnopravne discipline, posebno međunarodno javno pravo, te je od 1928. predavao taj predmet na Pravnom fakultetu u Zagrebu najprije kao honorarni nastavnik, zatim kao docent (1930) te izvanredni (1932) i redoviti profesor (1937), a 1938/1939. i 1951/1952. bio je dekan. Predavao je na Akademiji za međunarodno pravo u Haagu 1937. i 1951; 1952. postaje pridružni i 1961. redoviti član Instituta za međunarodno pravo. God. 1969/1971. bio je predsjednik tog instituta i predsjedao je njegovoj 55. sjednici 1971. u Zagrebu. Za dopisnog člana JAZU izabran je 1955, a za redovitog 1965. — Djelujući kao sveučilišni nastavnik, A. je pola stoljeća širio znanje s područja međunarodnog prava, sustavno izgrađivao nastavu te na zagrebačkom Pravnom fakultetu osnovao Institut za međunarodno pravo i organizirao postdiplomsku nastavu. Surađivao je u Saveznom sekretarijatu vanjskih poslova na rješavanju mnogih praktičnih zadataka: u pripremama za mirovnu konferenciju u Parizu, u izgradnji hidroenergetskog sistema Đerdap, na kodificiranju ratnog prava, na korištenju vodenih takova i na mnogobrojnim međunarodnopravnim pitanjima u vezi s Jadranskim morem. Njegovi su znanstveni radovi široka tematskog raspona, a prvo djelo Kritički pogledi na teoriju o narodnosti (1927) i danas je aktualno. Studijom Život i rad Alfonza Domina Petruševečkog (Rad JAZU, 1939) osvijetlio je pothvat jednog Hrvata iz XIX st. na kodifikaciji međunarodnog prava. Najopsežnije djelo Međunarodno pravo (u sedam izdanja) postupno je preraslo opseg i značenje udžbenika te je postalo pravi i potpuni sistem međunarodnog prava. Niz članaka, referata i prikaza te brojne studije iz područja međunarodnoga javnog prava i drugih pravnih disciplina objavio je u periodičkim publikacijama: Jugoslavenska njiva (1919), Mjesečnik (1922, 1926–1929, 1931, 1932, 1935, 1936, 1939, 1940, 1944), Revue internationale de sociologie (Paris 1923, 1925, 1929, 1938), Obzor (1925–1932, 1935–1941), Revue des sciences politiques (Paris 1925), Pravni savjetnik (1927), Arhiv za pravne i društvene nauke (1928, 1929, 1938), Hrvatska revija (1928), Morgenblatt (1928), Narodna starina (1928), Savremenik (1928), Nova Evropa (1929, 1930, 1932), Slovenski pravnik (1929), Književnik (1930), Annuaire de l’Association Yougoslave de droit international (Belgrade—Paris 1931, 1934, 1937), Liga Naroda (1931, 1932, 1934), Radnička zaštita (1931), Privreda (1933), Srpski književni glasnik (1935), Izvještaj Matice hrvatske za godinu 1935 (1936), Journal des Nations (Genève 1936), Annales de l’Institut français de Zagreb (1937), Ekonomist (1937, 1939), Recueil des cours (Paris 1937, 1951), Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (Paris 1938), Rad JAZU (1939, 1960, 1971), Zagrebački list (1939), Zeitschrift für öffentliches Recht (Wien 1939), Zadrugar, koledar hrvatskih seljačkih zadruga (1941), Djelo (1948), Međunarodni problemi (1951, 1955), Naša zakonitost (1951–1953, 1955, 1956, 1959, 1965), Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (Stuttgart—Köln 1951/1952, 1953/1954, 1956/1957, 1958, 1960, 1966, 1969), Vjesnik (1952–1954, 1972), Međunarodni problemi (1953, 1968, 1969, 1971), Robni promet (1953, 1954), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1953–1955, 1957–1961, 1964, 1967, 1971–1973, 1976, 1977), Jahrbuch für internationales Recht (Göttingen 1954), Jugoslavenska revija za međunarodno pravo (1954–1966, 1968, 1969, 1971, 1973–1975), Ljetopis JAZU (1955, 1961, 1966, 1969–1972, 1978), Narodna milicija (1955), The American Journal of International Law (Washington 1956), Annuaire de l’Institut du droit international (Bâle 1957, 1969, 1971), Grundprobleme des internationalen Rechts (Bonn 1957), Zbornik za pomorsko pravo (1957), Odvjetnik (1959, 1961, 1963, 1968, 1971, 1975), Archiv des Völkerrechts (Tübingen 1959/1960), Revue Egyptienne de droit international (Le Caire 1960, 1966, 1967), Međunarodna politika (1961), Crveni križ (1962), Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja (1963, 1965), Pregled (Sarajevo 1965, 1978), Prispevki za zgodovino delavskega gibanja (1967), Pomorski zbornik (1968, 1969), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1972, 1973). Surađivao je u monografijama: Spomenica VI. glavne Skupštine Kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije (Zagreb 1934), Obzor Spomen-knjiga 1860–1935 (Zagreb 1936), Naša domovina (Zagreb 1943), Nova Jugoslavija (Zagreb 1954), Zbornik zagrebačke Klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607–1957 (Zagreb 1957), Nove tendencije u razvoju međunarodnog prava (Beograd 1961), Značenje drugog zasjedanja AVNOJ-a za socijalističku revoluciju u Jugoslaviji (Zagreb 1963), Ženevske konvencije i Crveni krst (Beograd 1963), Pravni problemi miroljubivog korišćenja nuklearne energije (Beograd 1964), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Spomenica (Zagreb 1966), Internationale Festschrift für Alfred Verdross zum 80. Geburtstag (München—Salzburg 1971). Bio je suradnik Hrvatske enciklopedije (Zagreb, 1–5, 1941–1945), Pomorske enciklopedije (Zagreb, 1–8, 1954–1964), Enciklopedije Jugoslavije (Zagreb, 1–8, 1955–1971) i Vojne enciklopedije (Beograd, 1–5, 1958–1962). — A. je bio najbolji poznavalac međunarodnoga javnog prava u Hrvatskoj; njegovo je djelo važan prinos razvitku sveučilišne nastave, izgradnji terminologije i sistematike te pravne discipline.

DJELA: Kritički pogledi na teoriju o narodnoj suverenosti. Zagreb 1927. — Liga Naroda. Njezino ustrojstvo i djelovanje. Zagreb 1931. — Ustav i međunarodni položaj Abesinije. Zagreb 1935. — Život i rad Alfonza Domina Petruševečkoga. Rad JAZU, 1939, 266(120), str. 171–216. — Međunarodno pravosuđe. Ustrojstvo i postupak. Zagreb 1948. — Međunarodno pravo. Zagreb 1949, 19542, 19583, 19614, 19715, 19766, 19787. — Epikontinentalni pojas. Zagreb 1951. — Utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation). Exposé préliminaire. Institut de droit international, Nevième comission. Genkve 1957. — Razgraničenje epikontinentalnog pojasa u sjevernom moru. Pomorski zbornik, 1967, 5, str. 285–305. — International Law and the Resources of the Sea. New York—London, Columbia University Press 1970. — Priznanje novih država i vlada u praksi dubrovačke diplomacije. Rad JAZU, 1971, 395, str. 73–131. — More i pomorstvo pred međunarodnim sucem. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 25(1975) 2/4, str. 145–170. — Povodom presude Međunarodnog suda o nuklearnim pokusima. Rad JAZU, 1978, 375, str. 5–105. — Stvarnost i prividnost rada na razoružanju. Pregled (Sarajevo), 68(1978) 5, str. 629–646.
 
LIT.: Natko Katičić: Kritički pogledi na teoriju o narodnoj suverenosti. Mjesečnik, 54(1928) 6/7, str. 300–301. — Isti: J. Andrassy, Liga Naroda. Njezino ustrojstvo i djelovanje. Ibid., 57(1931) 8, str. 370–372. — Ilija Pržić: Život i rad Alfonsa Domina Petruševečkoga. Arhiv za pravne i društvene nauke, 29(1939) LVI/5, str. 465. — Vladimir Ibler: Život i rad profesora dr Jurja Andrassyja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 16(1966). — Isti: Bibliografija naučnih i stručnih radova Jurja Andrassyja. Ibid. — Isti: La vie et l’oeuvre du Professeur Juraj Andrassy. Mèlanges offerts à Juraj Andrassy. (La Haye) 1968. — Božidar Bakotić: Sjećanje na Jurja Andrassyja. Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, 26(1979) br. 1/3. — Vladimir Ibler: O obilježjima i načinu znanstvenog rada Jurja Andrassyja. Ibid. — Jasna Kovačević i Ana Šarić-Radočaj: Popis radova Jurja Andrassyja. Ibid. — Nina Vajić: Andrassy i Institut za međunarodno pravo. Ibid. — Budislav Vukas: Juraj Andrassy o pravu mora. Ibid. — Vladimir Ibler: Život i djelo akademika Jurja Andrassyja. Spomenica preminulim akademicima – Juraj Andrassy 1896–1977. Zagreb 1980, 1929. — Isti: Bibliografija Jurja Andxassyja. Ibid., str. 33–35. — Jasna Kovačević i Ana Šarić-Radočaj: Popis radova Jurja Andrassyja. Ibid., str. 39–74.
 
Vladimir Ibler (1983)