Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DUBRAVEC, Katarina-Daniela, botaničarka (Nova cerkev pri Vojniku, Slovenija, 30. IV. 1933). Gimnaziju završila u Celju 1954, a 1959. diplomirala na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala 1972. tezom Prilog poznavanju anatomske građe plodova nekih kultiviranih predstavnika roda Cucurbita i Lagenaria. Kao apsolvent tri mjeseca boravila na praksi u Giessenu (Njemačka), po završetku studija kraće vrijeme radila u Drenovcima kraj Vinkovaca, a potom potkraj 1960. izabrana za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. God. 1965/66. kao stipendist danske vlade provela je sedam mjeseci u Visokoj kraljevskoj školi za veterinu i poljoprivredu u Křbenhavnu. Na zagrebačkom Fakultetu poljoprivrednih znanosti (poslije Agronomski fakultet) postaje docentom 1972, izvanrednim profesorom 1979. te redovitim 1984. — Polje njezina rada obuhvaća nekoliko botaničkih disciplina – floristiku, anatomiju bilja, fitocenologiju, vegetacijsko kartiranje, fiziologiju bilja i hortikulturu. Bavila se anatomskom i ontogenetskom obradbom plodova pojedinih predstavnika porodica Cucurbitaceae i Rosaceae, napose plodovima tikve i jabuke, u kojih je utvrdila posebnosti važne za klasifikaciju i tretiranje tih plodova u sistematskoj botanici. Bavila se također istraživanjem korovne i travnjačke vegetacije te ispitivanjem regulatora rasta i transpiracije u pojedinih biljnih vrsta. Radove objavljuje u domaćim i stranim časopisima Biološki glasnik (1963), Mitteilungen der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft für Vegetationskunde (Beč 1964), Poljoprivredna znanstvena smotra (1964, 1972, 1975–76, 1978–80, 1982–83, 1992), Acta botanica Croatica (1967–69, 1974, 1979, 1984, 1988), Fragmenta herbologica Croatica (1972, 1975, 1988), Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Technische Hochschule (Zürich 1973), Acta horticulturae (1975), Arhiv za poljoprivredne nauke (1975, 1982), Ekologija (1977, 1980), Biosistematika (1978), Šumarski list (1978), Zaštita bilja (1980, 1981), Jugoslovensko voćarstvo (1981, 1989); Coresta (Pariz 1988) i dr. Obradila je više rodova (Fagopy-rum, Spinacia, Rheum, Armoracia, Barbarea, Camelina, Capsella i dr.) te predstavnika porodice CucurbitaceaeAnalitičkoj flori Jugoslavije (Zagreb 1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1986). Više je godina surađivala na izradbi Vegetacijske karte Hrvatske u sklopu istoimenoga projekta.

DJELA: Naše kultivirano bilje (suautor I. Dubravec). Zagreb 1989. — Botanika. Zagreb 1991.
 
Ivan Šugar (1993)