Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

EVETOVIĆ, Franjo (Ante, Miroljub), pjesnik (Bački Aljmaš, 12. VI. 1862 — Valpovo, 24. II. 1921). Od 1876. pohađao isusovačku gimnaziju u Kaloči (Kalocsa) kamo ga je uputio i za nj se brinuo rođak I. Antunović, preporoditeljski prvak bačkih Hrvata. Franjevcem je postao 1881. i uzeo ime Ante. Filozofiju je učio u Vukovaru (do 1883) i Dunaföldváru (do 1884), bogoslovne studije u Baji. Svećenikom je postao 1886. Položivši ispite za profesora filozofije i teologije, predavao je filozofiju u Dunaföldváru, crkveno pravo i povijest u Baji (1888–97). Dvije godine bio je gvardijan u Baji (1897–99), potom, ne prihvaćajući franjevačku obnovu, postao svećenik Pečujske biskupije; zadržao je redovničko ime Ante i uzeo književno Miroljub. Bio je kapelan u Egerágu te župnik u Veliškovcima (1901), Harkanovcima (1902–11) i Valpovu (od 1912). Jedan je od utemeljitelja Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku (1909). Pjesmama se javio 1884. u Nevenu, gdje surađuje do 1904. Objavljivao je i u Subotičkim novinama (1884–1921), Subotičkoj Danici (1891, 1895, 1902), Viencu (1892–1902), Književnom severu (1927, 1931) i dr. Njegove su pjesme objelodanjene i u zbirci Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava (Zagreb 1900), antologiji U pjesmi i priči (Osijek 1906), Bunjevačkoj narodnoj čitanci (Subotica 1931) i dr. Za života tiskao je zbirku Sretni i nujni časi, a o desetoj obljetnici smrti objelodanjene su dvije knjige izbora iz njegova pjesništva. E. je zastupnik lirskoga domoljubno-religioznog pjesništva. Sjeta za izgubljenom majkom, čežnja za srećom i društvenom pravdom, razmišljanja o životu, ljudski nemiri i boli čine splet njegovih lirskih tema. Stihovi su mu jednostavni, ponekad nedotjerani, pisani često bunjevačkom ikavicom.

DJELA: Sretni i nujni časi. Osijek 1908. — Iz pjesama Ante Evetović-Miroljuba. Osijek 1931. — Spomen izdanje pjesama Ante Evetovića Miroljuba. Subotica 1931.
 
LIT.: J. Hranilović: Osvrt na hrvatsku beletristiku od 1900. do novijeg vremena. Hrvatsko kolo, 1(1905) str. 351. — R. F. Mađer: »Sretni i nujni časi«. Pobratim, 19(1908–09) 20, str. 332–334. — J. Hranilović: Pjesme A. Evetović-Miroljuba. Neven (Subotica), 26(1909) 11, str. 84. — R. F. Mađer: Ante Evetović-Miroljub. Hrvatska smotra, 5(1909) 4, str. 115–116. — Isti: Miroljub (Ante Evetović). Glas Matice Hrvatske, 4(1909) 12–15, str. 115–116. — J. Tominšek: Ante (Miroljub) Evetović, »Sretni i nujni časi«. Ljubljanski zvon, 29(1909) 6, str. 378. — Književno priznanje Anti Evetović-Miroljubu. Narodna obrana, 9(1910) 160, str. 1. — Nekrolog. Neven, 34(1921) 44, str. 3. — I. Kujundžić (Gromović): Spomen-večer A. Evetovića-Miroljuba. Subotička Danica (kalendar), 1922, str. 33–39. — M. Knežević: O Bunjevcima. Subotica 1927, 34–37. — Lj. Maraković: Ante Evetović Miroljub. Obitelj, 1936, 5, str. 84. — B. Inhof: O pjesmi A. Evetovića-Miroljuba, koju je skladao F. S. Vilhar. Obzor, 80(1940) 69, str. 8. — A. Sekulić: Književnost bačkih Hrvata. Zagreb 1970, 48–50, 120–123. — G. Kikić: Antologija poezije bunjevačkih Hrvata. Zagreb 1971, 15–16, 95–110. — A. Sekulić (Tin Kulić): Pjesnik skromnoga života i male sreće. Marulić, 4(1971) 4, str. 53–55. — Isti: Skromna obljetnica. Danica (kalendar), 1972. Zagreb 1972, 79–80. — (* * *): Ante Evetović Miroljub, 50. obljetnica smrti. Subotička Danica (kalendar), 1972, str. 99–103. — A. Sekulić (Dinko Sučić): Miroljub Ante Evetović (1862–1921), hrvatski pjesnik. Kačić, 7(1975) str. 155–176. — F. E. Hoško (FEH): Evetović, fra Ante Miroljub. Franjo među Hrvatima (zbornik). Zagreb 1976, 223. — A. Sekulić: Bački Hrvati. Zagreb 1991. — Isti: Hrvatski pisci u ugarskom Podunavlju od početka do kraja XVIII. stoljeća. Zagreb 1993. — Isti: Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju do 1918. Zagreb 1994.
 
Ante Sekulić (1998)