Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANDRIJANIĆ, Branko, pomorski kapetan i modelar jedrenjaka (Bakar, 12. V 1885 — Rijeka, 5. IV 1957). Nakon završene nautičke škole plovio je na obiteljskim jedrenjacima i na parobrodima duge plovidbe. Od 1909. bio je časnik na brodovima riječkoga parobrodarskog društva, za I svjetskog rata peljar brodova duž istočne jadranske obale. Od 1919. je u Beogradu u Kapetaniji pristaništa, a od 1931. šef vojnog odsjeka Ministarstva za službu riječne plovidbe. Nakon umirovljenja 1947. vratio se u Bakar. — U službi riječne plovidbe radio je na organizaciji kapetanija pristaništa i na sigurnosti plovidbe. A. se u slobodno vrijeme bavio preciznom gradnjom modela jedrenjaka. Ministarstvo pomorstva otkupilo je 1948. četrdeset njegovih modela, kojih se dio nalazi u Pomorskom muzeju JAZU u Splitu.

LIT.: Radojica F. Barbalić: Kapetan Branko Andrijanić. Pomorstvo, 13(1957) 6, str. 250. — Mladen St. Đuričić: Istorija jugoslavenskog rečnog parobrodarstva do 1926. godine. Beograd 1965.
 
Radojica F. Barbalić (1983)