Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GALZIGNA, plemićka obitelj na Rabu od XIII. st. do suvremenog doba. U ispravama su njezini članovi zabilježeni u oblicima de Galcigna, Galzigna, Gaucigna, Gauzigna, Gauzina, Gocinić, Gožinić. Podrijetlo obitelji nije poznato. Obiteljska tradicija kazuje da su na Rab doselili iz kopnene Hrvatske (o hrvatskom podrijetlu obitelji pjeva i J. Baraković u spjevu Draga, rapska pastirica). Navodi se da je prvi poznati član obitelji spomenut u ispravi iz 1213 (objavio T. Smičiklas); G. Praga tu ispravu drži krivotvorinom. U drugoj pol. XIII. st. dužnost suca u Rabu obavljali su Matija (1268) i Salbe Madijev (1273); Stjepan je 1288. i 1289. u parnicama u povodu spora Raba i Zadra oko posjeda na otoku Pagu bio »iudex arbiter«, a 1291. poslanik Raba u Veneciji. Madije je 1315. bio »iudex arbiter« kod sklapanja mirovnog ugovora između Raba i Paga, a 1320 »elector« pri izboru rapskoga kneza. Salbe je 1371/72. zabilježen kao »vicecomes de Arbe«. Arhiđakon Antun ostavio je 1445. oporučno legat »ut ornatur unum antiphonarium« za rapsku crkvu sv. Marije Velike, a Ivan 1479. dao sredstva za obnovu tamošnjega franjevačkog samostana i crkve sv. Ivana Evanđelista (sačuvan samo zvonik). God. 1487. pomorac Ciprijan spremao se »navigare in partibus orientalibus«, a 1533. deputat rapskog spremišta hrane (fontico) bio je Grizogon. U Kleričkoj školi u Rabu, osnovanoj 1642, jedan od prvih učitelja bio je kanonik Zaharija. Više članova obitelji obavljalo je od XVII. do poč. XIX. st. notarsku služu u Rabu (Matija 1627–64, Franjo 1633–45, Martin o. 1687, Alvis 1782–1806). U gospodarskom životu otoka, osim kao vlasnici obradiva zemljišta spominju se Galzigne potkraj XVIII. st. i kao vlasnici tunolovki. God. 1775. primljena su braća Matija, Dujam, don Petar i njihov stric Krsto u plemićko vijeće Nina, a 1799. Ivan Alvis s potomcima među plemiće Krka; on je vjerojatno istovjetan s Ivanom Alvisom koji je za francuske vladavine u Dalmaciji bio 1807. imenovan odvjetnikom i braniteljem optuženih u okružnim prvostupanjskim sudovima, a iste godine i mirovnim sucem u Kninu i Drnišu; bio je i član zadarske Čitaonice (Gabinetto di lettura; utemeljena 1807). Svećenik Jakov napisao je kroniku Arbe 1797. Notizie storiche sacre, politiche, profane e curiose (poč. XIX. st., rkp. u obiteljskom arhivu; preveo i djelomice objavio Ciprijan Crnota u Narodnim novinama 1900, 119, Obzoru 1908, 35–39, 42, La Difesi 1900, 19–20). Jakovljevu bratu Petru povjerio je austrijski general M. Rukavina 1797. upravu Raba i njegova područja. Javne službe u Rabu obavljao je i → JEROLIM, nećak trogirskog i rapskog biskupa → IVANA PETRA. Dujam Lovro bio je prigodni pisac (Per le auspicate nozze, Zadar 1817). Pisac hrvatskih nabožnih stihova, kanonik Petar, djelovao je oko 1851 (u Arhivu HAZU u Zagrebu nalaze se rukopisi Piesma hrvatska pobožna, u katalogu naslovljena Pobožna razmatranja i tumačenja vjere kršćanske, i Sedam začinakah, koji sadržava prijevod na hrvatski četiri začinke u stihovima i prijepis drame J. Palmotića Pavlimir). U drugoj pol. XIX. st. obitelj je zadržala svoj veleposjed; dva ogranka – nasljednici Tome i obitelj Petra, sina Dujma, bili su oko 1873. među pet vodećih obitelji u gospodarskom životu Raba. Petar se istaknuo i u javnom životu. Bio je načelnik rapskog općinskog vijeća 1868/75. i 1884/90; 1869. prvi je predsjednik, a 1873. tajnik tamošnjega poljodjelskog društva (Comizio agrario). Predstavnici obitelji bili su članovi rapske Narodne čitaonice (utemeljena 1884) i Društva za poljepšanje grada i okolice (utemeljeno 1895) koje je promicalo turizam. Jerko je od 1856. bio učitelj u gradu Rabu, a od 1871. školski nadzornik za cijeli otok. Ivan Antun (Gian Antonio), profesor talijanskoga i klasičnih jezika u Kopru (gdje je i umro o. 1901), pisao je književne i kazališne tekstove te pjesme (Scintille 1887–88, Rivista dalmatica 1899, 1900); neki su tekstovi objavljeni kao posebni otisci La donna nella commedia erudita del 500 (Zadar 1899) i Appunti bibliografici Giovanni Bennati, canti ingenui (Zadar 1900). Kao posebne publikacije objavio je sonete San Marino (s. l., s. a.) i zbirku proze In campagna (Tipi e costumi dell’isola d’Arbe, Rijeka 1892); zbirku je posvetio prijatelju Ugu Inchiostriju, s kojim je izdao rapski statut (Gli statuti di Arbe. Trst 1901). Na knjizi je naveden inicijalima A. G., a Inchiostri joj je priložio studiju o Ivanu Antunu. Potpisivao se G. A. Galzigna (u nekim su priručnicima inicijali imena pogrešno razriješeni u Jeronim). — Obiteljska palača nalazi se u Rabu, preko puta crkve sv. Justine; arhiv obitelji pohranjen je dijelom u Kaptolskom arhivu, a dijelom u Državnom arhivu u Zadru. Obitelj Galzigna na otoku Rabu nije u genealoškoj vezi sa zadarskom obitelji Calcina, koja je ponekad u dokumentima zabilježena i u obliku Galzigna.

LIT.: — Obitelj. — Š. Ljubić: Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, 1–5. Zagreb 1868–1875. — C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, str. VI, VIII, 46. — Š. Ljubić: Comissiones et relationes Venetae, 2. Zagrabiae 1877. — J. Alačević: Alcuni documenti delle cessate Comunità Nobili di Arbe e di Nona. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 22(1899) 1/4, str. 175, 197–199; 23(1900) 1/2, str. 39–42; 3/4, str. 67–69, 133. — K. Jireček: Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters, 3. Wien 1904, 28. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 2. Zagreb 1904; 4–10. 1906–1912; 14. 1916. — V. Brusić: Otok Rab. Zagreb 1926, 24, 119, 123, 136, 138, 142, 162, 164, 187, 190–191. — G. Praga: La traslazione di S. Niccolò e i primordi delle guerre normanne in Adriatico. Archivio storico per la Dalmazia (Roma), 6(1931) XI/61, str. 21–22. — V. A. Duišin: Zbornik plemstva. Zagreb 1938, 258–260. — Š. Peričić: Arhivska građa o kvarnerskim otocima, Hrvatskom primorju i Istri u Zadru. Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 23(1980) str. 250. — J. Basioli: Ribarstvo otoka Raba u prošlosti (u: Rapski zbornik. Rab—Zagreb 1987, 273–274). — T. Ganza-Aras: Život na Rabu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Ibid., str. 442–443, 445–446, 461, 466. — M. Granić: Stari rapski grbovi i pečati. Ibid., str. 226, 228, 230–231, 240. — B. Hrabak: Kontakti Rabljana s Dubrovčanima i Kotoranima od XIII do XVI stoljeća. Ibid., str. 220, 222. — S. Obad: Razvoj hrvatskoga narodnoga preporoda na otoku Rabu. Ibid., str. 433–437. — Š. Peričić: Prilog upoznavanja gospodarskih prilika na otoku Rabu u XIX stoljeću. Ibid., str. 442. — F. Švelec: Rab u »Dragi, rapskoj pastirici« Jurja Barakovića. Ibid., str. 394. — M. Zaninović: Školstvo na otoku Rabu do 1945. godine. Ibid., str. 408, 410–413. — Antun. — A. Matijević: Porijeklo renesansnih psaltira Franjevačkog samostana u Zadru. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 2(1955) str. 220. — Ivan Alvis. — (Odvjetnici i branitelji optuženih u sudskim parnicama). Kraglski Dalmatin – Il regio Dalmata, 2(1807) 11, str. 81. — (Ivan Alvis Galzigna). Ibid., 45, str. 359–360. — V. Maštrović: Osnivanje Ilirske čitaonice u Zadru 1847. i 1848. god. Radovi Centra JAZU u Zadru, 21(1974) str. 33. — Jakov. — C. Crnota: Zaglavak. J. Galzigna, Dalmacija godine 1797. Obzor, 37(1908) 42, str. 1. — Ivan Antun. — U. Inchiostri (U. I.): Il comune e gli Statuti di Arbe fino al secolo XIV. Archivio storico per la Dalmazia, 5(1930) IX/52, str. 159. — Piccola enciclopedia giuliana e dalmata. Gorizia 1962, 90.
 
Tatjana Radauš (1998)