Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GAVELLA, Nikola, pravnik i pisac (Zagreb, 5. VII. 1937). Gimnaziju završio 1955, pravni studij 1961. na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je 1981. i doktorirao tezom Nesklad između pravnog i faktičnog položaja nasljednika. Isprva radio kao odvjetnički vježbenik, potom na zagrebačkom Općinskom i Okružnom sudu te kao upravno-pravni savjetnik u Skupštini općine Velika Gorica (1963). God. 1965. položio pravosudni ispit. Od 1966. do 1969. vodio odvjetnički ured u Zagrebu, potom odlazi na zagrebački Pravni fakultet gdje je asistent, od 1974. predavač, od 1982. docent, a od 1986. redoviti profesor građanskog prava. Posebice proučava stvarno i nasljedno pravo, a uz knjige, udžbenike i monografije autor je članaka, rasprava i studija o značaju građanskopravnih instituta u časopisima Odvjetnik (1965, 1972–73), Naša zakonitost (1971, 1981, 1984–85), Privreda i pravo (1973, 1980–81), Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno privatno pravo (1977), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1978), Zakonitost (1992), Zeitschrift für Rechtsvergleichung, Internationales Privatrecht und Europarecht (Beč 1993), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (München 1994) te zbornicima: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1970, 1974, 1976, 1981–83, 1993), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1983), Vlasništvo i druga stvarna prava u praksi (Zagreb 1990), Transformacija društvene svojine (Sarajevo 1990) i Privatisierung in Ungarn, Kroatien und Slowenien (Beč—New York 1993). U knjizi Nasljedno pravo (Zagreb 1986) obrađuje institute nasljednog prava s njihova povijesnog, pozitivnopravnog i komparativnog stajališta služeći se metodom interlokalnoga i međunarodnoga privatnog prava. Djelo nije samo izvoran prinos građanskopravnoj znanosti već i sudsku praksu usmjerava na primjenu praktičnih rješenja. God. 1993–95. bio voditeljem projekta Prilagodba građanskopravnog uređenja Hrvatske. G. je surađivao u zakonodavnoj djelatnosti kao voditelj radne skupine koja je za Ministarstvo pravosuđa RH izradila nacrte Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakona o zemljišnim knjigama (1991–96). Kao predstojnik Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo zagrebačkoga Pravnog fakulteta pokrenuo je 1989. biblioteku Odabrane teme, čijim je i urednikom, objavljujući monografije o civilističkim temama. — G. je 1990. darovao Modernoj galeriji u Zagrebu kolekcije radova Marte Ehrlich-Tompa i K. Tompe te pojedine radove Naste Rojc i Mire Klobučar, a Muzeju za umjetnost i obrt kolekcije keramike M. Ehrlich-Tompa i veziva Eme Ehrlich-Bazala, izrađenih po nacrtima M. Ehrlich-Tompa i K. Tompe.

DJELA: Pravni položaj nasljednika. Zagreb 1983. — Nasljedno pravo. Zagreb 1986, 19902. — Posjed stvari i prava. Zagreb 1990. — Uvod u stvarno pravo (suautor I. Gliha). Zagreb 1991. — Odabrane teme iz stvarnog prava (suautor). Zagreb 1992. — Založno pravo. Zagreb 1992. — Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug (suautor). Zagreb 1994.
 
LIT.: O. Antić: Pravni položaj nasljednika. Pravni život (Beograd), 35(1985) 11, str. 1145–1146. — M. S. Parivodić: Posjed stvari i prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 38(1990) 4, str. 535–537. — I. Gliha: Posjed stvari i prava. Pravnik (Ljubljana), 46(1991) 1/2, str. 85–87. — T. Frantar: Uvod u stvarno pravo. Ibid., 11/12, str. 565–566. — T. Josipović: Uvod u stvarno pravo. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 41(1991) 6, str. 583–585. —  I. Gliha: Založno pravo. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42(1992) 3, str. 357–359. — M. Krisper-Kramberger: Založno pravo. Pravnik, 47(1992) 6/8, str. 335–336.
 
Tatjana Delibašić (1998)