Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GLAVURTIĆ, Miro, samouki slikar i pisac (Škaljari kraj Kotora, 5. IX. 1932). Srednju tehničku školu (građevinski odjel) završio 1950. u Titogradu (danas Podgorica), potom radio kao građevinski tehničar (1951–53). Od 1953. živi (s prekidima) u Beogradu, gdje 1964. diplomira hortikulturu na Šumarskom fakultetu. Otada djeluje kao samostalan slikar i pisac. God. 1992. preselio se u Hrvatsku; živi i radi u Rovinju. Jedan je od osnivača i teoretičara Mediale, pokreta u Beogradu koji je od 1955. okupljao slikare, književnike i druge umjetnike sklone fantastici i nadrealnom. Slika i crta kompozicije u kojima se prepleću realni i nadrealni elementi, mitska bića i krajolici (Izabela i zveri, 1957; Car mina marina, 1980). Karikaturalnim iskrivljavanjem maštovito povezuje fantastiku i svijet današnje tehnologije. Izlagao je samostalno u Titogradu (1967), Münchenu (1967), Novom Sadu (1978), Strombergu kraj Mainza (1978, 1982), Beogradu (1982, 1985), Splitu (1982) i Ženevi (1983) te na skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu (tako na izložbi Phantastische Realisten u Düsseldorfu 1974). Likovne je kritike i teoretske članke objavljivao u Vidicima (Beograd 1958–60), Mediali (Beograd 1959), Delu (Beograd 1967–72), Ovdje (Titograd 1969–71) i u Umetnosti (Beograd 1970–71). U svom književnom radu iskazuje sklonost asocijativno-nadrealnim vizijama. Objavio je zbirke pjesama, kraću prozu i roman Psine. Surađivao u časopisima i listovima Pobjeda (Titograd 1971–72), Mi (1989–90), Monitor (Titograd 1990–93), Zora (1995) i dr. Kao nezavisan izdavač izdao je od 1976. mnoga djela katoličkih mistika i molitvenike. Suosnivač je izdavačkog poduzeća »Mediteran« u Budvi (1988) i osnivač (zajedno sa suprugom) izdavačkog poduzeća »Sion« u Zagrebu (1995).

DJELA: Glad. Novi Sad 1965. — Zvekir. Beograd 1969. — Satana (uvod u demonologiju). Beograd 1978. — Psine. Beograd 1982. — Pakao. Beograd 1986.
 
LIT.: K. Ambrozić: Mediala. Književne novine (Beograd), 10(1959) 102, str. 6. — A. Čelebonović: Novi oblici nadrealizma i relacionizam (predgovor katalogu izložbe). Beograd 1962. — J. Depolo: Osebujni svijet. Vjesnik, 25(1964) 8. II, str. 6. — B. Timotijević: Rušenje zida ili Miro Glavurtić. Književne novine, 16(1964) 222, str. 6. — M. B. Protić: Srpsko slikarstvo XX veka. Beograd 1970. — D. Kiš: Glavurtić. Gradac (Čačak), 5(1977) 17/18, str. 151–152. — M. Ristić: Miro Glavurtić (predgovor katalogu izložbe). Novi Sad 1978. — I. Subotić: Crteži kao izazov. Književne novine, 34(1982) 650, str. 23. — D. Kalajić: Miro Glavurtić. Izložba slika i crteža (predgovor katalogu izložbe). Beograd 1985. — Ž. Garmaz: Miro Glavurtić, književnik (intervju). Vjesnik, 58(1997) 12. I, str. 7.
 
Božena Šurina (1998)