Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOGER, Nikola, šumarski inženjer (Varaždin, 2. XII. 1910 — Varaždin, 9. V. 1987). Gimnaziju završio u Varaždinu 1930, a šumarstvo 1940. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Te godine počeo je raditi u Direkciji šuma Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru, a 1941. postao upravitelj Šumarije Đurđevac. God. 1944. odlazi u partizane. Po svršetku rata 1945. postavljen je za šumarskog referenta u Okružnom NO u Varaždinu, potom je kraće vrijeme u Ministarstvu šumarstva u Zagrebu, a 1947. imenovan je direktorom Šumsko-industrijskog poduzeća u Karlovcu. Od 1948. ponovno u Zagrebu u Ministarstvu drvne industrije, a nakon rasformiranja Ministarstva 1952. postaje direktorom Instituta za drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu. Od 1963. do umirovljenja 1979. savjetnik je u Zavodu za privredno planiranje SRH. Kao vanjski suradnik više znanstvenih i projektnih institucija brojnim je stručnim analizama razvojnih mogućnosti šumarstva, industrijske preradbe drva i proizvodnje papira sudjelovao u izradbi regionalnih planova razvoja. Zauzimao se za znanstveno i stručno osposobljavanje Instituta za drvnoindustrijska istraživanja za ispitivanje svojstava drva, mehaničku i kemijsku preradbu i zaštitu te ekonomiku i izradbu programa rekonstrukcije zastarjelih drvnoindustrijskih pogona i projektiranje novih tvornica. Stručne i znanstvene članke objavljivao je u časopisu Drvna industrija (1951–59, 1971–72).

LIT.: A. Ilić: Nikola Goger 1910–1987. Drvna industrija, 38(1987) 7/8, str. 145. — Isti: Nikola Goger 1910–1987. Šumarski list, 111(1987) 10/12, str. 694–695.
 
Oskar Piškorić (2002)