Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HAJAK, Bernardin, pedagog (Čakovec, 28. IX. 1694 — Pečuh, 11. XII. 1735). Pristupio franjevcima Provincije sv. Ladislava 1713. u Križevcima. Pohađao filozofsko učilište 1714–16. i visoku bogoslovnu školu franjevačkoga Generalnog učilišta u Zagrebu 1716–19. Studij je teologije zatim nastavio u franjevačkoj bogoslovnoj školi u Ingolstadtu 1719–23, gdje je stekao naslov profesora filozofije. Djelovao je na filozofskim učilištima u Remetincu 1723–25. i Varaždinu 1725–27. Položivši natječajni ispit za profesora teologije, predavao je u bogoslovnim školama u Pečuhu 1727–30, Varaždinu 1730–32. i u Zagrebu 1732–34. U Pečuhu je 1734. u bogoslovnoj školi preuzeo učiteljsku stolicu crkvenog prava i dužnost dekana 1734–35. Bio je član upravnog vijeća Provincije sv. Ladislava: definitor ili vijećnik 1730–33. i kustod ili zamjenik provincijala 1733–35.

LIT.: Monumenta Provinciae s. Ladislai, 1 (rkp. u Arhivu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu, str. 608).
Franjo Emanuel Hoško (2002)