Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTIĆ, Anton Stanislav, pomorski kapetan (Bakar, 3. IV 1854 — Bakar, 18. I 1933). Završio je Nautičku školu u Bakru i 1875. položio ispit za poručnika trgovačke mornarice. Nakon položena ispita za kapetana postao je zapovjednik senjskog barka »Hervatska« te do 1894. plovio na bakarskim, riječkim i kraljevičkim jedrenjacima duge plovidbe. Od 1896. bio je kapetan na riječkim parobrodima duge plovidbe »Azov« i »Rečina«, a od 1910. do početka I svjetskog rata plovio je na parobrodima Parobrodarskog društva »Ivo Račić«. — Kao zapovjednik barka »Hervatska« spasio je 12. II 1882. na Atlantskom oceanu posadu engleskog barka »Cherokee of Greenock« te je od engleske vlade dobio srebrni pehar. Nakon I svjetskog rata povukao se u Bakar gdje je surađivao u akcijama privrednih krugova na unapređenju privrede svog kraja. U dnevnoj štampi i u reviji Jugoslavenski pomorac objavljivao je svoje priloge o modernizaciji bakarske luke.

LIT.: Rudolf Crnić (R. C-ć): Kap. Anton S. Antić. Jugoslavenski pomorac, 13(1933) 3 (1. II), str. 4, 6–8.
 
Radojica F. Barbarić (1983)