Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOLUB, Ljubo, geolog petrograf (Ogulin, 3. X. 1922 — Zagreb, 25. XI. 1996). U Zagrebu završio realnu gimnaziju 1941, Višu pedagošku školu 1947, diplomirao geologiju 1953. te 1960. doktorirao tezom Petrografija i petrogeneza eruptivnih stijena Kozare na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Potkraj rata radio u Ekonomskom odsjeku ZAVNOH-a i vladinu Povjereništvu za trgovinu i opskrbu te 1945. kao šef personalnog odsjeka Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. God. 1947–49. nastavnik je u Donjem Miholjcu, Dubrovniku i Zagrebu, 1949–60. radi u Mineraloško-petrografskom muzeju, a 1960. postaje asistentom i predavačem na Tehnološkom fakultetu (Rudarski odjel, od 1965. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, i Kemijski odjel, danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), 1961. docentom, 1965. izvanrednim profesorom i 1970. redovitim profesorom do umirovljenja 1975. Honorarno je predavao do 1981. Bavio se petrografijom eruptivnih, sedimentnih i niskometamorfnih stijena. Sam i kao suautor surađivao je u periodicima Geološki vjesnik (1955, 1957, 1968–70), Acta geologica (1960, 1962, 1965, 1969, 1975) i Zborniku Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (1969). Napisao je i mnogo studija, koje su većinom pohranjene u Arhivu INA i Institutu za geološka istraživanja.

 
Ivan Penzar (2002)