Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HAVLIČEK, Jaroslav, strojarski inženjer (Garešnica, 1. X. 1879 — Zagreb, 20. III. 1950). U Zagrebu završio realnu gimnaziju 1897, diplomirao 1901. u Tehničkoj visokoj školi u Zürichu, gdje je 1908. doktorirao tezom Untersuchung der Leistungsschwankungen bei elektrisch angetriebenen Kompressoren. Nakon studija radio je 1901. pri Vereinigte Elektrische Werke A. G. u Dresdenu, 1901–05. pri Siemens-Schuckerwerke u Beču i potom do 1940. kao inženjer, predstojnik strojarskog odjela i najposlije kao tehnički ravnatelj Witkowitzer Bergbau und Eisenhüttengewerkschaft u Moravskoj Ostravi (danas Ostrava). U ovom je poduzeću projektirao, gradio i stavljao u pogon te samostalno održavao sve strojarske i elektromehaničke uređaje ugljenokopa. Poznata su njegova istraživanja o fizikalnim svojstvima vode i pare od 400 at tlaka i 550° C pregrijanja, zatim pokusi o trenju zraka i koša u oknu kod rudarskih izvoznica, regulacija rada turbokompresora i izgradnja električne centrale sa 60 000 kW kapaciteta s parnim pogonom od 130 at i 500° C na Jami Karolini u Moravskoj Ostravi. God. 1919. bio je imenovan jednim od prva tri profesora Tehničke visoke škole u Zagrebu i do 1921. sudjelovao u njezinu organiziranju. Nakon umirovljenja vratio se u Zagreb 1940. i bio honorarni redoviti profesor predmeta parni kotlovi i ugovorni redoviti profesor na katedri rudarskog strojarstva Tehničkog fakulteta. Surađivao je u periodicima Viesti Družtva inžinira i arhitekta (1904), Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (Beč 1907, 1910), Montanische Rundschau (Beč 1909, 1911), Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure (Berlin 1909, 1925), Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen (Oldenburg—München 1913), Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur und Architekten Vereins (Beč 1913), Tehnički list (1921), Godišnjak Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske godine 1924/25–1928/29 (Zagreb 1929), Mechanical Engineering (New York 1929), Elektrotechnický obzor (Prag 1930), Engineering (London 1930–31), Strojnický obzor (Prag 1931, 1936), Helvetica physica acta (Bern 1936), zbornicima radova Masarykove akademije (Prag 1927, 1930, 1934), izdanjima Festschrift zum 70. Geburstag Prof. Dr. A. Stodola (Zürich 1929), Der Kohlen-Bergbau der Ostrau-Karviner Steinkohlenvereins (Moravska Ostrava 1931), Moderni kotle (Prag 1935) i na međunarodnim skupovima. Autor je skripata predavanja Parni kotlovi (Zagreb 1941, 19462, 19503), Strojarstvo za inženjere rudarstva i metalurgije (Zagreb 1946) i udžbenika Rudarsko strojarstvo (Zagreb 1950). Bio je član Tehničke akademije u Pragu.

LIT.: Godišnjak Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske godine 1924/25–1928/29. Zagreb 1929, 847, 866, 1128–1130. — Tehnički fakultet Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1942–1943 (s bibliografijom). Zagreb 1943, 5, 52, 54, 59, 62, 112–113. — Spomenica Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1919–1969. Zagreb 1970, 148. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 20, 316, 326.
 
Dragutin Taboršak (2002)