Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HEFFLER, Ferdo, katehetičar (Karlovac, 26. IV. 1869 — Zagreb, 14. IX. 1940). Veliku realnu gimnaziju završio u Karlovcu 1887. a teologiju u Zagrebu 1891. kada je i zaređen za svećenika. Potom djeluje kao kapelan u Mahičnom kraj Karlovca 1891, Novigradu Podravskom 1892. i Brdovcu kraj Zaprešića 1893. God. 1896. premješten je u Križevce za katehetu pučkih škola, 1897. za suplenta u rakovačku realnu gimnaziju gdje polaže profesorski ispit i odlazi za vjeroučitelja u petrinjsku realku, odn. preparandiju, a 1898. vraćen je za katehetu u Križevce. Na poč. 1901. imenovan je glavnim učiteljem vjere u Muškoj učiteljskoj školi i vježbaonici u Zagrebu i uz to je 1901–08. honorarni predavač katehetske metodike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. God. 1906. postaje katehetom u zagrebačkoj II. realnoj gimnaziji. U učiteljskoj se školi upoznao sa S. Basaričekom pod čijim utjecajem donosi životnu odluku: načiniti za vjeroučitelje pučkih škola suvremenu vjeronaučnu metodiku koja bi bila sponom sa svjetovnim predmetima i njihovim predavačima i na osnovi koje bi se pisali novi vjeronaučni udžbenici te ponudila adekvatna didaktička pomagala. To je nastojanje poznato kao borba za psihološku metodu (induktivni za razliku od deduktivnoga metodičkog postupka), koja će biti glavno obilježje katehetskih zbivanja u nas u prvoj pol. XX. st. Kako bi teorijski utemeljio to nastojanje H. pokreće prvi stručni katehetski niz u nas, Katehetsku knjižnicu (1902–35), u kojem su objavljene 34 brošure i knjige, od toga 31 njegova. O toj je temi pisao priloge za prvu knjigu Pedagogijske enciklopedije (Zagreb 1895–1916), a suradnik je i u Grundfragen der Katechetik (Beč 1911) E. Holzhausena. Pedagoškim ali i stenografskim, prirodoslovnim i domoljubnim člancima surađivao je u listovima, kalendarima i periodicima Zora (1884), Hrvatski učitelj (1894), Obzor (1895–96), Danica (kalendar, Zagreb 1896, 1901), Narodne novine (1896, 1902, 1906), Katolički list (1901–04, 1912–13, 1917, 1919–21, 1924, 1927–28, 1930–36, 1938–40), Kršćanska škola (1902–03, 1906–14, 1916–22, 1928–37), Stenograf (1902, 1909–11, 1929–31), Napredak (1903, 1906, 1925, 1940), Slovenski učitelj (Ljubljana 1904, 1910, 1916), Katechetische Blätter (München 1905, 1908), Smilje (1914–16), Christlich-pädagogische Blätter (Beč 1919), Vjesnik ljekarnika Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca (1925), List Biskupije splitsko-makarske (1931), Narodna starina (1931), Hrvatska straža (1934), Novosti (Zagreb 1935). Organizator je i sudionik domaćih i međunarodnih katehetskih simpozija kojima promiče psihološku metodu produbljujući joj sadržaj prinosima »aktivne škole«. Sastavio je Vjeronaučnu osnovu za vjeronaučnu obuku u pučkih školah (za gradove) (1905), a njegovi Rukovođi vrijedan su plod katehetske obnove u Hrvatskoj dok mu Kršćanski nauk definitivno potiskuje dotadašnje suhoparne Deharbeove katekizme. Bio je izvjestitelj europske javnosti o katehetskom zbivanju u nas (1905, 1908, 1912, 1919), pravi član Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1905), poticatelj i organizator katehetskih tečajeva (1907–14) i kongresa (1933–40), osnivač Odbora za reviziju katekizma (1907), organizator domaćih konferencija kateheta (1919), glavni urednik Kršćanske škole (1919–20, 1929–36), suosnivač učiteljske katedre za katehetiku na zagrebačkom Bogoslovnom fakultetu (1920), pobornik očuvanja vjerske obuke u višim razredima srednje škole za stare Jugoslavije (1926–40) te cijeloga svog vijeka promicatelj suradnje svjetovnih i duhovnih učitelja. Dopisivao se s H. Stieglitzom (München), V. Schubertom (Würzburg), A. Čadežom (Ljubljana) i osobno poznavao njemačke katehetičare braću J. i W. Pichler, A. Webera, M. Gatterera i J. Goettlera. U rješavanju tzv. katekizamskog pitanja H. je dao nenadomjestiv prinos uvođenjem psihološke metode u vjeronaučnu nastavu stavljajući u središte pouke biblijski mjesto dogmatskog sadržaja i tako omogućio izradbu katekizma kao suvremenoga vjeronaučnog udžbenika. Zacijelo je najplodniji pisac i promicatelj katehetske obnove u nas u prvoj pol. XX. st. Potpisivao se i šiframa G. D., -r, -ff-.

DJELA: Mogućnost uskrsnuća tijela u svjetlu prirodnih znanosti. Zagreb 1902. — Metodika za vjeronauk u nižim pučkim školama. Zagreb 1903. — Pobjeda psihološke metode na pedagoško-katehetskom tečaju u Salzburgu. Zagreb 1904. — Die Entwicklung der psychologischen Methode beim Religionsunterrichte in den kroatischen Ländern. Gegenwärtiger Stand. Kempten 1905. — Mali pomoćni katekizam (suautor J. Deharbe). Zagreb 1905. — Rukovođ za biblijske crtice. Izrađene kateheze za I. razred podijeljenih, ili za I. i II. razred nepodijeljenih škola. Zagreb 1905. — Nekoje misli prigodom obdržavanja VII. katehetskog sastanka i osnivanja Hrvatskog katehetskog društva. Zagreb 1906. — Nova naučna osnova (suautor E. Kornfeind). Zagreb 1906. — O slikama za obuku u vjeri (biblijskim, liturgijskim i topografskim). Za osnovne i srednje škole. Zagreb 1907. — Die Verbreitung der psychologischen Methode in den kroatischen Ländern. Kempten 1908. — Prvi sastanak dalmatinskih kateheta u Splitu držan 4. rujna 1907. Zagreb 1908. — Srednji katolički katekizam. Zagreb 1908. — Konačna pobjeda psihološke metode na katehetskom sastanku svećenstva lacijske provincije u Rimu (suautor O. Pavišić). Zagreb 1909. — Kratka biblijska povijest (suautor I. Schuster). Zagreb 1911. — Slike iz omladinske duhovne pastve. Zagreb 1911. — Katehetična obučna i uzgojna metodika za bogoslovske i učiteljske škole. Zagreb 1912. — Stande des elementaren Religionsunterrichtes im kroatischen Sprachgebiet. Kempten 1912. — Rukovođ za katekizme. Izrađene kateheze za II., III. i IV. godište podijeljenih, i za III., IV. i V. godište nepodijeljenih škola. Zagreb 1913. — Liturgijska čitanka za šegrtske škole. Osijek 1915. — Slike iz povijesti Crkve Hristove za učiteljske i više pučke škole. Zagreb 1915. — Liturgijska čitanka za škole. Zagreb 1916. — Upute za prvu sv. ispovijed i pričest te sv. potvrdu. Zagreb 1916. — Spicilegium ex nemoribus Scholae Salernitanae. Zagreb 1925. — Kratka povijest Crkve Kristove. Zagreb 1929. — Mir vama. Mali molitvenik s posebnom pripravom na svetu ispovijed, pričest i potvrdu (suautori E. Kornfeind i S. Kramar). Zagreb 1929. — Građa za povijest hrvatske kateheze, 1–2. Zagreb 1931–34. — Kršćanski nauk, 1. Zagreb 1931. — Metodika religijske nastave i odgoja za učiteljske škole. Zagreb 1931. — Kršćanski nauk za rimokatoličku mladež osnovnih škola, 1. Zagreb 1932. — Kratka moderna kozmogonija. Zagreb 1934. — Kršćanski nauk za rimokatoličku mladež IV. razreda osnovnih i I. razreda viših narodnih škola, 2. Zagreb 1934. — Laplaceova geogonija. Zagreb 1934. — Mojsijev heksemeron i moderna geologija. Zagreb 1934. — O autobiogenezi i darwinizmu. Zagreb 1934. — Mali kršćanski nauk. Pomoćna knjiga za rimokatoličku mladež osnovnih škola (suautori E. Kornfeind i S. Kramar). Zagreb 1935. — Kratka biblijska i crkvena povijest za stručne produžne škole. Zagreb 1936. — Liturgijska čitanka za stručne produžne škole. Zagreb 1936. — Mir vama. Molitvenik za školsku mladež s posebnim poukama za ispovijed, pričest i potvrdu (suautori E. Kornfeind i S. Kramar). Zagreb 1938. — Slikovnica kršćanskog nauka. Pomoćna knjižica za I. godište pučkih škola. Zagreb 1939. — Srednji kršćanski nauk za III. i IV. razred osnovnih škola u gradovima i selima. Zagreb 1939. — Mali kršćanski nauk za II. razred osnovnih škola. Zagreb 1940.
 
LIT.: V. Popović: Hefflerova »Metodika«. Katolički list, 54(1903) 28, str. 328–330. — A. Špoljar: Metodika za vjeronauk u nižim pučkim školama. Kršćanska škola, 7(1903) 13, str. 264–267. — L. Grgić: Hefflerov »Rukovođ za biblijske crtice«. Ibid., 10(1906) 15, str. 241–243; 16, str. 257–262; 17, str. 273–277. — S. Fabris: Opravdanost psihološke metode za pučku školu. Ibid., 4(13)(1909) 1/2, str. 19–23; 3/4, str. 33–39. — D. Šarčević: Liturgijska čitanka za opetovnice i šegrtske škole. Ibid., 19(1915) 7, str. 107–109. — B. K.: Ferdo Heffler. Slike iz povijesti Crkve Kristove za učiteljske i više pučke škole. Ibid., 20(1916) 7/8, str. 126–128. — J. Škavić: Katehetična obučna i uzgojna metodika Ferda Hefflera. Ibid., 21(1917) 9/10, str. 153–156. — K. Balić (K. B.): Ferdo Hefler, Građa za povijest hrvatske kateheze. Nova revija, 12(1933) str. 112–114. — A. Špoljar: Tridesetgodišnjica »Metodike«. Kršćanska škola, 37(1933) 10, str. 151–152. — A. D.: Praktična vrijednost novih udžbenika »Kršćanski nauk«. Ibid., 42(1938) 7/8, str. 89–93. — S. Kramar: Prof. religije Ferdi Heffleru – svome najzaslužnijem članu i katehetičaru. Ibid., 43(1939) 1/2, str. 22–28. — Sedamdesetgodišnjica života prof. Ferde Hefflera. Katolički list, 90(1939) 17, str. 217–218. — J. Demarin: Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca. Zagreb 1940, 104–105. — (Nekrolozi): Hrvatski učiteljski dom, 18(1940) 1/2, str. 8; Kršćanska škola, 44(1940) 10, str. 146–151. — S. Bäuerlein (S. B.), Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 68(1940) 18, str. 147–148. — J. Demarin, Napredak, 81(1940) 9, str. 337–338. — N. Kolarek (-nk-), Katolički list, 91(1940) 38, str. 453–455. — S. Kramar, Kršćanska škola, 44(1940) 10, str. 146–151. — I. Žilić, Stenograf, 38(1940–41) 1, str. 1–3. — B. Schubert, Kršćanska škola, 48(1944) 7/8, str. 108–110.— M. Pranjić: Heffler, Ferdo. U: Religijsko-pedagoško katehetski leksikon. Zagreb 1991. — A. Pavlović: Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (s potpunijom bibliografijom i literaturom). Mostar 1997.
 
Marko Pranjić (2002)