Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRAČAN, Joso, šumarski inženjer (Slunj, 10. XI. 1937). Srednju šumarsku školu završio 1955. u Karlovcu. Dvije godine radio u šumarijama (Požega, Pleternica, Velika i Lipik), potom upisuje biološki smjer na Šumarskom fakultetu u Zagrebu gdje diplomira 1962. i 1984. doktorira tezom Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies /L./ Karst.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja. Nakon studija radi u Šumarijama Bučje i Pakrac, a 1966. postaje asistent iz područja oplemenjivanja šumskog drveća u Institutu za četinjače u Jastrebarskom. God. 1971. na specijalizaciji iz populacijske i kvantitativne genetike na North Carolina State University u Raleighu (SAD). Od 1973. znanstveni je suradnik i od 1985. znanstveni savjetnik. God. 1972–73. vršitelj je dužnosti direktora Instituta, od početka 1974. direktor Šumarskog instituta u Jastrebarskom, kojemu je Institut za četinjače pripojen, 1994–95. voditelj je dužnosti ravnatelja Šumarskog instituta, a od 1995. njegov ravnatelj. Znanstvenu pozornost posebice usmjeruje na uspijevanje različitih provenijencija domaćih vrsta šumskog drveća, osobito hrasta lužnjaka kao najvrjednije vrste za hrvatsko šumsko gospodarstvo. Sam ili u suradnji objavio je više od šezdesetak znanstvenih i stručnih članaka u zbornicima domaćih i inozemnih skupova te periodicima Šumarski list (1973–76, 1978–83, 1985–89, 1991–92, 1996), Zaštita bilja (Beograd 1976), Zemljište i biljka (Beograd 1980), Radovi Šumarskog instituta (1984, 1988–94, 1996), Acta botanica Croatica (1988), Glasnik za šumske pokuse (1990), Annales des sciences forestières (Nancy 1993), Rugjer (1996). Autor je pojedinih dijelova i poglavlja u Monografiji Šumarskog instituta Jastrebarsko (Zagreb 1986), te u monografijama Šume u Hrvatskoj (Zagreb 1992) i Hrast lužnjak u Hrvatskoj (Zagreb 1996). God. 1990–95. zastupao RH u Međunarodnom vijeću Međunarodnog saveza šumarskih znanstveno-istraživačkih organizacija (IUFRO).

 
Oskar Piškorić (2002)