Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HEINZ, Antun, botaničar i bakteriolog, utemeljitelj zagrebačkoga Botaničkog vrta (Zagreb, 15. II. 1861 — Zagreb, 21. I. 1919). U Zagrebu maturirao 1879. u klasičnoj gimnaziji i diplomirao na Mudroslovnom fakultetu 1883. te doktorirao 1887. tezom O sjemenoj lupini uobće, napose anatomija i poviest njezinoga razvoja u Centrosperma. Po diplomiranju pomoćni je učitelj u Velikoj gimnaziji u Zagrebu, a 1886. postaje asistentom B. Jiruša u Botaničko-fiziološkom zavodu Sveučilišta. Nakon Jiruševa povratka u Prag 1887. postaje profesorom opće i sistematske botanike za studente Mudroslovnog fakulteta, potom i za farmaceute te od 1898. i za šumare. Uz nastavne predmete iz Jiruševa razdoblja uvodi nastavu iz bakteriologije. Od 1888. do umirovljenja 1913. bio je predstojnikom Botaničko-fiziološkog zavoda, 1905–06. i rektor Sveučilišta. God. 1889. na poziv Zemaljske vlade, a nakon proučavanja botaničkih vrtova diljem Europe, započeo je s uređenjem Botaničkog vrta u Zagrebu. Uz pomoć vrtlarskog nadzornika V. Durcháneka, H. ga je uspio oblikovati s velikim brojem biljnih vrsta iz svih krajeva svijeta. Vrt je pripadao među najbolje osmišljene onodobne botaničke vrtove i, premda su se neke pojedinosti tijekom godina mijenjale, ostao u temeljima i danas njihovo djelo. Prvi potpuni opis Botaničkog vrta s nacrtima i popisom biljaka objavio je H. 1896. u Glasniku Hrvatskoga naravoslovnoga društva. Brinuo se i za razvoj Botaničkog zavoda, posebice njegova herbarija, pa je nabavio i herbar J. Schlossera. Bavio se i općom biologijom i bakteriologijom. Dok je bakteriologija u nas još bila u povojima, organizirao je obavljanje pretraga u Bakteriološkom laboratoriju Botaničkog zavoda za potrebe medicinske i epidemiološke službe u Hrvatskoj, a i sam ih je 1886–1907. obavljao za potrebe javnog zdravstva. Posebice je istraživao koleru i tuberkulozu. Radove je objavljivao u časopisima Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde (Jena 1882, 1889), Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga (prirodoslovnoga) društva (1886–92, 1895–96, 1903–04, 1907–08, 1911, 1917; glavni urednik 1899–1901), Šumarski list (1887–88), Liječnički vjesnik (1889–91, 1898), Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft (Berlin 1890, 1892), Školski vrt (1890–91), Nastavni vjesnik (1893), Rad JAZU (1897, 1899), Hrvatski planinar (1898–99, 1901), Gospodarski list (1901), Farmaceutski vjesnik (1907–10), Priroda (1911–13, 1915–19; glavni urednik 1912–14), Hrvatska njiva (1917–18). Pisao je i za Narodne novine, Agramer Zeitung i Agramer Tagblatt, često pod pseudonimom Onkel Toni.

DJELA: Kratka nauka o bakterijama. Zagreb 1891.
 
LIT.: F. Tućan: Antun Heinz. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 31(1919), str. 116–121. — Lj. Regula-Bevilacqua: 80-godišnjica Botaničkog vrta u Zagrebu. Priroda, 56(1969) 5, str. 129–132. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 101–102. — J. Kovačević: »Priroda« 1911–1971. Priroda, 58(1971) 10, str. 289–292. — S. Ungar: Vodič kroz Botanički vrt u Zagrebu. Zagreb 1971. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — B. Vrtar: Antun Heinz. Priroda, 68(1979–80) 7/8, str. 210–212. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996. — Lj. Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1997.
 
Jasna Šikić (2002)