Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ANTUNAC, Ivan, ekonomist, stručnjak za turizam (Šibenik, 29. VII 1910). Završio je klasičnu gimnaziju u Šibeniku, diplomirao 1935. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1978. na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu tezom Sporno mjesto turizma u ekonomskoj teoriji. — Bio je advokatski pripravnik, 1941–1945. sudjeluje u NOB-u, 1945–1948. radi kao ekonomski savjetnik ambasade FNRJ u Rimu, zatim je direktor Berze za izvoz i uvoz FNRJ u Beogradu, šef službe za društveni standard u Sekretarijatu za koordinaciju privrede NRH, sekretar za pravna i organizacijska pitanja Ugostiteljsko-turističke komore NRH, 1953–1956. direktor Centralnoga turističkog biroa Hrvatske i putničke agencije »Centroturist« u Zagrebu, savjetnik za turizam Ugostiteljsko-turističke komore Hrvatske (1957–1962) i Turističkog saveza Hrvatske (1962–1967). God. 1967–1972. direktor je Office de tourisme yougoslave u Parizu, do 1975. radi u Turističkom savezu Jugoslavije i Turističkom savezu Hrvatske. God. 1976. postaje profesor više škole na Turističkom studiju Pedagoške akademije u Zadru, od 1978. je izvanredni, a 1979. redoviti profesor Hotelijerskog fakulteta u Opatiji. — Član je AIEST-a (Association internationale d’experts scientifiques du tourisme). Sudjelovao je referatima na skupovima Asocijacije u Santa Cruz de Tenerife 1971. i južnoj Francuskoj 1974, a u Jugoslaviji 1962. u Dubrovniku, na Međunarodnom savjetovanju privrednika i pravnika u Zagrebu 1965. i 1975. u Beogradu. Autor je studija: Turizam i privredna poduzeća, Zagreb 1963; Kratak nacrt za historiju turizma i razvitak teoretsko-naučne misli o turizmu, Zagreb 1965; Turistička organizacija u Jugoslaviji. Postanak i razvitak, Zagreb 1968. — A. obrađuje s raznih aspekata turizam, promatrajući njegovo značenje u nacionalnoj privredi i u međunarodnim odnosima: povijest i razvitak turizma, organizacija turizma kod nas i u svijetu, turizam kao privredna kategorija, utjecaji turizma na nacionalnu privredu, turizam kao »nevidljivi izvoz«, turističke organizacije i ustanove, turizam i zakonodavstvo, ekonomski i sociološki problemi turizma, turističko školstvo (nastavni planovi, nastavne institucije), stručni kadrovi u turizmu, strane države kao tržišta za jugoslavenski turizam. Nekoliko stotina prikaza publicirao je u periodicima: Savremeno ugostiteljstvo (1956–1962), Turizam (1956–1968, 1971, 1975), Publication de l’AIEST (1975), Turizmologija (1976).

 
Zdenko Šenoa (1983)