Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GRIMM, Karlo, filozof (Đakovo, 31. VIII. 1898 — Zagreb, 22. VIII. 1952). Nakon gimnazije koju je pohađao u Osijeku, filozofiju i teologiju studirao 1916–18. u Budimpešti i potom u Đakovu. Za boravka u Budimpešti naučio je semitske jezike, hebrejski, aramejski, sirski i arapski, a za svećenika Srijemsko-đakovačke biskupije zaređen je 1921. Kratko vrijeme bio je duhovnik u osječkom konviktu i ekshortator na trgovačkoj akademiji. U Družbu Isusovu stupio 1922, novicijat proveo u Ljubljani, potom studirao filozofiju u Innsbrucku i 1925. došao u Zagreb za urednika Katoličkih misija. Specijalizira psihologiju u Valkenburgu i u Kölnu 1926–27, a teologiju u Valkenburgu 1927–29, postignuvši tamo 1929. doktorat iz teologije. Po povratku u Zagreb 1929. postaje urednik časopisa Život, koji uređuje do 1936. Treću probaciju obavio je 1931. Honorarnim nastavnikom na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu postao je 1936, a od 1937. predavao i na isusovačkom Filozofskom institutu u Zagrebu. Radove objavljivao u časopisima Bogoslovska smotra (1926, 1939), Život (1927, 1930–44) i Scholastik (Eupen 1936). Bio je provincijalom Jugoslavenske (hrvatske) pokrajine Družbe Isusove 1939–51. te voditeljem studentskih društava i Marijinih kongregacija.

DJELA: Etika ili moralna filozofija. Zagreb 1940. — Indukcija. Prikaz njezinih problema. Zagreb 1941.
 
LIT.: M. Magdić: Među racijonalizmom i metafizikom. Socijalna misao, 4(1931) 7/8, str. 100–102. — (Osvrti na djelo Indukcija): S. Bogutovac, Glasnik Biskupije bosanske i srijemske, 69(1941) 22, str. 196. — A., Katolički tjednik, 18(1942) 3, str. 8. — A. Glavaš: O. Karlo Grimm. Mali vjesnik Hrvatske pokrajine D. I., 1952, 5, str. 45–52. — M. Belić: Rad isusovaca na filozofiji u Hrvata u 20. stoljeću. U: Isusovci u Hrvata. Zagreb 1992.
 
Mijo Korade (2002)