Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HORVAT, Rudolf, povjesničar i političar (Koprivnica, 14. III. 1873 — Zagreb, 25. V. 1947). U Zagrebu završio gimnaziju 1892, diplomirao povijest i zemljopis 1896. te doktorirao tezom Kralj Tomislav i njegovo doba na Filozofskom fakultetu; 1918. diplomirao i pravo. Nakon studija bio je do 1901. gimnazijski profesor u Osijeku, odakle je zbog afere oko blagoslova zastave PD »Lipa«, kojemu je bio tajnik, premješten u zemunsku gimnaziju. Kako su ga tamo zbog isticanja hrvatstva bojkotirali, na vlastiti je zahtjev 1902. premješten, ali ne u Zagreb, kako je zamolio, nego u nižu gimnaziju u Petrinji, gdje predaje do 1907. Zatim do 1916. predaje na donjogradskoj realnoj gimnaziji u Zagrebu. Za I. svjetskog rata bio je denunciran kao prijatelj Srba i kraće vrijeme interniran u Ugarskoj. Zbog kritike novoga jugoslavenskoga grba bio je 1919. umirovljen. Idućih godina tijesno surađuje sa S. Radićem, član je GO Hrvatske seljačke pučke stranke, odn. HRSS, kojoj je bio jednim od utemeljitelja, i na njezinoj je listi izabran za zastupnika 1920. i 1923. Zbog Radićeva odlaska u Rusiju i učlanjenja HRSS u Seljačku internacionalu H. je Radiću položio svoj mandat i prestao se baviti politikom, ali nije istupio iz stranke. Raskid mu je prouzročio materijalne neprilike, pa je morao pisati manje povijesne članke i predavati po mjestima izvan Zagreba. Osobito se, u Hrvatskoj ženi i Hrvatskom sokolu, aktivirao u organizaciji proslave tisućgodišnjice hrvatskoga kraljevstva, a za tu je priliku napisao i studiju Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj, uzalud se natječući za nagradu Trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu. God. 1926. reaktivirao se kao profesor povijesti u zagrebačkoj II. realnoj gimnaziji. Zbog protivljenja ukidanju nekih srednjih škola u Hrvatskoj a i odbijanja suradnje s režimskim organizacijama ponovno je 1932. umirovljen. U tim neprilikama stalan je prihod imao od svakodnevnog objavljivanja Spomendana u Jutarnjem listu (1932–40). Za stanovite političke liberalizacije osnovao je potkraj 1937. prosvjetno povijesno društvo »Hrvatski rodoljub« i u njegovu izdanju tiskao više svojih knjiga. Također je održao mnogo predavanja u Društvu Zagrepčana i Pučkom sveučilištu, a pripomogao je i pri uređenju križnog puta na Ksaveru. Kada je uspostavljena Banovina Hrvatska, ponovo se uključio u politiku pišući novinske članke o suvremenim temama s osvrtom na prošlost i pokrenuo časopis Hrvatska prošlost (5 sv. 1940–43). Za NDH ponovo stupa u državnu službu kao profesor povijesti na zagrebačkoj Vojnoj akademiji, odn. Zastavničkoj školi, a 1944. prelazi na Filozofski fakultet kao redoviti profesor hrvatske povijesti. God. 1942. bio je zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. Iako je za rata uglavnom objavljivao ponešto izmijenjene svoje ranije radove, protiv njega je 1945. podignuta optužnica, kojoj je težište bilo u njegovu članku Ljetopis Hrvatske 1918. do 1942. u zborniku Naša domovina, 1 (Zagreb 1942), na temelju kojega je osuđen na desetogodišnji gubitak političkih i građanskih prava. — Horvatov povjesničarski rad temelji se na arhivskom istraživanju i literaturi, karakterizira ga iscrpna faktografija, kroničarsko pisanje i nesklonost sintetiziranju. U njemu je stanovit trag ostavilo Horvatovo trajno i plodno populariziranje hrvatske povijesti. Napisao je više od 1200 članaka i rasprava. U njima i monografijama obrađivao je povijest krajeva (Međimurje, Podravina, Slavonija, Srijem, Lika), gradova (Zagreb, Varaždin, Koprivnica, Virovitica, Petrinja, Pakrac, Osijek, Slavonski Brod), osoba (kralj Tomislav, Ivaniš Korvin, Josip Jelačić, David Starčević, Matija Mesić, Velimir Deželić) te teme iz starije i novije političke, gospodarske i kulturne povijesti (seljačke bune, cehovi i obrtnici, 1848–49, preporod u Dalmaciji, hrvatsko pitanje, školstvo i dr.). Također je pisao pučku povijesno-didaktičnu prozu (roman Tko će biti kralj?, zbirka pripovijedaka Na bedemima stare Hrvatske). Bio je aktivan u više kulturnih društava (primjerice predsjednik Kola hrvatskih književnika, član i predavač u Družbi »Braća hrvatskoga zmaja«, predsjednik Saveza hrvatskih pjevačkih društava, 1911–21, jedan od osnivača Hrvatskog radiše). — Horvatova ostavština nalazi se u HDA u Zagrebu.

DJELA: Ivan Korvin ban hrvatski. Zagreb 1896. — Kralj Tomislav i njegovo doba. Zagreb 1897. — Seljačka buna godine 1573. Sarajevo 1897. — Hrvatski pokret godine 1848, 1–4. Zagreb 1898–1899. — Rat Hrvata s Magjarima godine 1848–9, 1–2. Zagreb 1901–1902. — Pripovijesti iz hrvatske povjesti. Zagreb 1902–1904. — Borba Hrvata s Turcima za Petrinju. Petrinja 1903. — Povjest Hrvatske. Petrinja 1904, 19242. — Najnovije doba hrvatske povijesti. Zagreb 1906. — Povijest Medjumurja. Varaždin 1907. — Borba za Osiek godine 1848. i 1849. Osiek (1908). — Ban Jelačić, 1–2. Zagreb 1909, 19912. — Povijest ceha postolarskoga na Kaptolu zagrebačkom. Zagreb 1909. — Slike iz hrvatske povijesti. Zagreb 1910, 1928. — Kako je Koloman došao na hrvatsko prijestolje? Zagreb 1910. — Varaždin koncem 16. vijeka. Zagreb 1912. — Povijest Kraljevine Hrvatske, 1–3. Zagreb 1912–1913. — Posljednji knez slunjski. Zagreb 1913. — Tko će biti kralj?, 1–2. Zagreb 1914. — Životopis dra Velimira Deželića. Zagreb 1914. — Povijest Banske palače. Zagreb 1916. — Izborna reforma u Hrvatskoj. Zagreb (1917). — Hrvati u Bačkoj. Osijek 1922. — Hrvatsko pitanje. Zagreb 1923. — Hrvati i Srbi. Osijek (1923). — Zakmardijevo sjemenište u Varaždinu (god. 1660–1795). Zagreb 1924. — Tomislav, prvi kralj Hrvatske. Zagreb 1925. — Matija Mesić (19. II. 1826 – 6. XII. 1878). Brod na Savi 1926. — Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici. Zagreb 1929. — Povijest realnih gimnazija u Zagrebu. Zagreb 1930. — Hrvatski državni liječnici u XVII. vijeku. Zagreb 1931. — Hrvatska Podravina. Zagreb 1933. — Prije Khuena bana. Nemiri u Hrvatskoj godine 1883. Zagreb 1933 (2. izd. s. a.). — Hrvatski preporod u Dalmaciji. Zagreb 1935. — Kaptolski cehovi u Zagrebu. Zagreb 1936. — Slavonija, 1. Zagreb 1936 (pretisak Vinkovci 1993). — Povijest Gjurgjevca. Zagreb 1940. — Proračun i obračun kraljevine Slavonije za godinu 1553. Zagreb 1940. — Slavonski Brod. Zagreb 1941. — Na bedemima stare Hrvatske. Zagreb 1941, 19952. — Lika i Krbava, 1–2. Zagreb 1941. — Dr. David Starčević. Zagreb 1941. — Prvostolna crkva u Zagrebu. Zagreb 1941. — Gradec kod Križevaca. Zagreb 1942. — Hrvatska na mučilištu. Zagreb 1942 (pretisak 1992). — Prošlost grada Zagreba. Zagreb 1942, 19922. — Stari hrvatski sabori. Zagreb 1942. — Zagreb. Povijest hrvatskog glavnog grada. Zagreb 1942. — Poviest slob. i kr. grada Koprivnice. Zagreb 1943 (pretisak Koprivnica 1991). — Poviest Međimurja. Zagreb 1944 (pretisak Čakovec 1993). — Povijest grada Varaždina. Varaždin 1993. — Povijest trgovine obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb 1994. — Slavonija, 1–2. Vinkovci 1994. — Srijem: naselja i stanovništvo. Slavonski Brod 2000. — Povijest grada Virovitice. Virovitica 2001. — Potpuni popis vidi u: M. Kolar-Dimitrijević, Bibliografija radova dra Rudolfa Horvata 1894–1945. U: Poviest slob. i kr. grada Koprivnice. Koprivnica 1991, str. I–XXVIII.
 
LIT.: Jedan književni jubilej. Narodne novine, 80(1914) 199, str. 5. — J. Andrić: Zanimljiv razgovor s bivšim Radićevim zastupnikom. Seljačke novine, 8(1925) 16. I, str. 4–5. — A. Šimčik: 60-godišnjica dr R. Horvata. Hrvatska straža, 61(1933) 15. III. — I. Esih: Dr. Rudolf Horvat. Obzor, 74(1933) 15. III, str. 2. — L. H.: Dr. R. Horvat o sebi. Srijemski Hrvat, 2(1940) 30. III, str. 2. — S. Antoljak (S. A.): Hrvatska na mučilištu. Časopis za hrvatsku poviest, 1(1943) str, 171–172. — Hr.: Prof. Dr. Rudolf Horvat. Prigodom 70 g. života i 50 g. književnog rada. Nova Hrvatska, 3(1943) 6. III, str. 10. — M. Lopin: Dvostruki jubilej dra R. Horvata. Hrvatski narod, 6(1944) 26. XI, str. 5. — B. Murgić: Dr. R. Horvat. Novine, 4(1944) 3. VII, str. 6. — J. Šidak: Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb 1981. — J. Horvat: Preživjeti u Zagrebu. Dnevnik 1943–1945. Zagreb 1989. — M. Kolar-Dimitrijević: Dr. Rudolf Horvat, povjesničar i političar. U: R. Horvat, Poviest slob. i kr. grada Koprivnice. Koprivnica 1991, str. 1–32. — Ista: Političko-kulturna djelatnost Rudolfa Horvata. U: R. Horvat, Slavonija, 1–2. Vinkovci 1994, 273–283.
 
Mira Kolar-Dimitrijević (2002)