Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HUDEC, Mladen, građevinski inženjer (Slunj, 8. II. 1924). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1942, diplomirao 1950. na Građevinskom odjelu Tehničkog fakulteta te 1980. doktorirao tezom Metoda iregularne mreže na Fakultetu građevinskih znanosti. Na Tehničkom fakultetu u Sarajevu bio asistent 1951–58. i docent 1958–61, potom 1961–65. voditelj nadzora na izgradnji objekata HE »Senj« i honorarni izvanredni profesor na Rudarskom odjelu zagrebačkoga Tehnološkog fakulteta te 1965–80. izvanredni i 1980–94. redoviti profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Pored opsežne nastavne djelatnosti, ističe se i znanstvenom djelatnošću na području statike građevinskih konstrukcija, statike podzemnih prostora, eksperimentalne mehanike i na interdisciplinarnom području biomehaničkih istraživanja. Originalni radovi iz interpolacije izohroma međunarodno su priznati kao »Hudecova metoda«. Istaknut je stručnjak na području konstruktivnih dijelova sedamdesetak uglavnom armiranobetonskih konstrukcija i podzemnih objekata, među kojima su Fiskulturni dom u Hrasnici, dio peronske konstrukcije za željezničku postaju Sarajevo, komandna zgrada i izlazna građevina HE »Jablanica«, podzemni dijelovi konstrukcija HE »Jajce« I i II, rezervoar vodovoda Ilijaš kraj Sarajeva, zgrade Narodne skupštine i IV BiH, Doma izviđača, Prirodno-matematičkog fakulteta te dio zgrada Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, zgrade bivšeg CK SKH i Dispečerskog centra EPH u Zagrebu, lječilište u Alžiru, dio konstrukcija u tunelu Učka, konstrukcije cestovnih tunela Tuhobić, Vrata i Javorova Kosa–Podvugleš na autocesti Zagreb–Rijeka. Radove je priopćivao na stručnim i znanstvenim savjetovanjima i kongresima staleških društava te objavljivao u njihovim zbornicima (zbornici kongresa Jugoslavenskog društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku i Jugoslavenskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove, Hrvatskog društva za tunele, International Society of Rock Mechanics, International Tunneling Association; tridesetak radova tiskano je u prigodnim zbornicima), u časopisu Građevinar (1981–2001) te Građevnom godišnjaku (Zagreb 1998–99). Iz područja biomehanike sa suautorima objavio tridesetak radova u zemlji i inozemstvu.

DJELA: Principi i elementi biomehanike (suautor V. Nikolić). Zagreb 1988.
 
LIT.: Tehnički fakulteti 1919–1994. Zagreb 1994, 464, 576.
 
Aleksandar Klemenčić (2002)