Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUČETIĆ, Vinko Marija (Stjepan), vjerski pisac (Dubrovnik, 1682 — Dubrovnik, 5. X. 1771). Sin Nikole, rečenog Kočić. God. 1701. stupio je u Dominikanski red. Filozofiju i teologiju studirao u Bresci i Milanu te od 1710. u Napulju, gdje je školovanje završio s naslovom lektora. Vrativši se u Dubrovnik, više je godina na dominikanskom učilištu predavao filozofiju, teologiju i matematiku. God. 1732–34. bio je generalni vikar dominikanske Dubrovačke kongregacije, a 1747. starješina dubrovačkog samostana. Isticao se kao propovjednik na hrvatskom jeziku u Dubrovniku te na otocima Korčuli i Lastovu. Kao generalni vikar Dubrovačke kongregacije S. M. Crijević dopustio mu je 1741. da izda svoje propovijedi; tiskane su 1743. u Veneciji kao prva do sada poznata zbirka propovijedi na hrvatskome jeziku u Dubrovniku.

DJELA: Riec Boʃcia s’mnoggo karʃtjanskieh nauká ʃa samu svarhu Boʃcié slavé, i Duhovne koriʃti Naviesctena Darʃcavá slovinskieh Karstjanima Po potajnu Boggoslovzu Redovniku Pripoviedalaza Dubrovcianinu. V Mleziema, Prid Scimunom Occhi, 1743. — Pohvale na slavu Jesusa Isukarsta, i ciâs Bogo-Rodize Marie Prisfêtoga Rosaria. U Napuli, Po oblasti od Stariescinaa, 1756.
 
LIT.: Registrum litterarum Vicariorum Generalium Congregationis Ragusinae 1721–1787 (rkp. u knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku, str. 13). — I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860, 48. — A. Đurđević: Cenni biografico-letterarii dei personaggi più illustri della Congregazione Ragusina di San Domenico dall’anno 1750 in poi. Spalato 1867, 14. — V. Adamović: Građa za istoriju dubrovačke pedagogije, 1. Zagreb 1885, 78. — D. Pavlović: Đorđe Bašić, dubrovački biograf XVIII veka. Beograd 1931, 89. — M. Karninčić: Laudemus viros gloriosos. Akvinac, 3(1935) 4, str. 57. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 4. Zagreb 1980, 194–195.
 
Stjepan Krasić (2002)