Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARAR, Ivan, inženjer (Višegrad, 8. IX 1909). Gimnaziju je završio u Derventi i Sarajevu, studij rudarstva na Rudarskom odjelu Tehničkog fakulteta u Ljubljani 1934. Više godina radio je u rudnicima kao pogonski inženjer i tehnički upravitelj, a zatim je od 1948. do umirovljenja 1979. predavao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Habilitirao se na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1956. Bio je dekan, prodekan te član mnogih komisija i odbora fakulteta. Dobio je nekoliko nagrada rudarskih poduzeća te Orden rada sa zlatnim vijencem. Sudjelovao je na Savjetovanju o utovaru i transportu u rudnicima (Trepča 1961), na Međunarodnoj konferenciji o mehanizaciji rudarskih radova (Rabac 1967) i dr. — Autor je više analiza, referata, elaborata, stručnih mišljenja, kontrolnih proračuna, kao i studija rudarskih strojeva za dobijanje, utovar, transport i izvoz mineralnih sirovina, te radova o verifikaciji i reviziji rudarskih izvoznih i transportnih postrojenja. Objavljivao je u Tehnici (1949, 1955), časopisu Ugalj (Beograd 1951), Rudarsko-metalurškom zborniku (1955), Sigurnosti u pogonu (1960), Vjesniku rada (1960), Rudarskom glasniku (1964) i Zborniku radova Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (Zagreb 1969).

DJELA: Transportna sredstva u rudarstvu. Zagreb 1962.
 
LIT.: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1939–1969, 49–50.
 
Zdravko Faj (1983)