Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUNDULIĆ, Frano (Gondola), maršal (Dubrovnik, 10. VII. 1630 — Beč, VIII. 1700). Najstariji sin pjesnika Ivana; primljen u Veliko vijeće 1650. Otišavši u Španjolsku, posvetio se vojnom pozivu. Oko 1655. prešao u Beč, i u carskoj vojsci bio promaknut u čin satnika. Bio član diplomatske misije u Moskvi 1655–57, koja je posredovala u sklapanju poljsko-ruskog primirja, potom uglavnom boravio u Beču i Pragu te na bojnom polju. Pukovnikom je postao 1668, zapovjednikom pukovnije koja se na poljskoj granici sučeljavala s Turcima 1672, a kralj Leopold I. imenovao ga je carskim komornikom 1674. Po ženidbi s groficom Ottavijom Margheritom Strozzi te godine počeo je nositi grofovski naslov. Generalski je čin stekao 1682. i s konjaništvom sudjelovao u obrani Beča 1683. te se tu upoznao s J. Križanićem. Postaje maršalom 1685, pa Saint-Évremond objavljuje njegov portret u knjizi Portrait des officieres généraux de l’empereur en 1690. Za diplomatske misije u Moskvi vodio je dnevnik 1655–57, naslovljen kao Viaggio del signor capitano Gondola, pisan pretežito talijanskim, s hrvatskim umetcima. Dnevnik je objavio M. Deanović u Starinama 1948. God. 1669. poslao je u Dubrovnik primjerak rukopisa spjeva Osman za koji se vjeruje da je bio piščev autograf, a koji je njegov mlađi brat Šiško kanio publicirati.

LIT.: F. M. Appendini: Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’ Ragusei, 2. Ragusa 1803, 192. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 161. — V. Vuletić-Vukasović: Starobosanska listina. Tajno pismo knezu i gospodi dubrovačkoj od godine 1688. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, 1(1889) 2, str. 58. — M. Breyer: O vojskovođi Franji Gunduliću Dubrovčaninu. Prosvjeta, 3(1895) 9, str. 287. — Isti: Prilozi k starijoj književnosti i kulturnoj povijesti hrvatskoj. Zagreb 1904, 61–64. — Đ. Körbler: Četiri priloga Gunduliću i njegovu »Osmanu«. Učiteli pjesnikovi, vrela, dopune i »najstariji« rukopis »Osmana«. Rad JAZU, 1914, 205, str. 200–203, 205, 212. — N. Gjivanović: Dživo Franov Gundulić. Gundulićev zbornik. Zagreb 1938, 5. — Isti: Dživo Franov Gundulić. Hrvatska revija, 9(1938) 12, str. 594–601. — Đ. Körbler (Đ. K.): Givo Frana Gundulića. U: Djela Giva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski, 9. Zagreb 1938, 9, 11–12, 15, 40. — M. Breyer: Uz sliku Frana Gundulića. Novosti, 35(1941) 32, str. 18. — M. Deanović: Frano Dživa Gundulića i njegov put u Moskvu 1655. godine. Starine, 1948, 41, str. 7–60. — V. Košćak: Korespondencija dubrovačke vlade sa sjevernom Hrvatskom. Zbornik Historijskog instituta JAZU, 2(1959) str. 188, 193.
 
Ivica Prlender (2002)