Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GUNDULIĆ, Frano Lucijan (Franciscus Lucianus de Gondola; Luco), pisac (Dubrovnik, potkraj 1451. ili na poč. 1452 — Dubrovnik, 24. III. 1505). Završio humaniora u Dubrovniku; od 1469. bavio se trgovinom, od 1486. stalno u Dubrovniku, gdje su mu povjerivane upravne i sudske dužnosti. Njegovo je jedino poznato djelo latinska novela Baptistinus u kojoj je opisao istinitu zgodu o varalici iz Genove i njegovu boravku u Dubrovniku potkraj 1489. Prema Š. Juriću, taj je događaj o lakovjernosti Dubrovčana opisan objektivno i živo, no sročen pomalo nevještom latinštinom. Jedini je primjerak te inkunabule Jurić pronašao u napuljskoj Nacionalnoj knjižnici. Pretpostavlja se da je tiskana u Veneciji o. 1490. ili 1500. Predgovor knjige sastavljen je u obliku autorova pisma M. Gradiću, a pridodana joj je i posvetna poslanica Franu Delfinu, potom pet distiha I. Crijevića o značenju tog djela te odulje autorovo pismo naslovljeno na Crijevića. Nakon Jurićeva otkrića P. Kolendić je istražio bibliografsku građu vezanu uz autora i djelo.

DJELA: Baptistinus. Venetiis, Antonius da Stra (1500).
 
LIT.: Š. Jurić: Nepoznata dubrovačka inkunabula. Republika, 16(1960) 9, str. 20. — Isti: U Dubrovniku prije 472 god. Velika prijevara. Matica, 11(1961) 12, str. 369–371. — P. Kolendić: Humanista Frano Luco Gundulić i njegov »Baptistinus«. Zbornik istorije književnosti SANU (Beograd), 1964, 4, str. 1–28.
 
Dunja Detoni-Dujmić (2002)