Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ARETOPHYLUS, Šimun (Aretofil, Simon Aretophylus Tragurinus Dalmata), humanist (Trogir, potkraj XV st. — sredina XVI st.). Sâm sebe predstavlja riječima »Sum Tragurinus, Dalmata, Christianus.« Vjerojatno se školovao u Italiji i kretao u tamošnjim humanističkim krugovima (Ancona, Venecija). God. 1527. objavio je u Veneciji malu gramatiku latinskog jezika i posvetio je Pietru Paolu Venanziju, biskupu u Iesiju (1513–1519). Pohvalu njegovoj knjižici u elegijskim distisima spjevao je Iano Vitale iz Palerma. — A. je u svom pregledu latinske gramatike želio jednostavno i sažeto uputiti djecu početnike u osnove latinskog jezika. Tu je težište na morfologiji i rekciji glagola. Pisca zanima i tvorba riječi, osobito prijelaz iz jedne vrste riječi u drugu. Sintaksu vremena i načina ne spominje. Na kraju daje pregled figura. Jezgru gramatike čini tumačenje i sistematizacija funkcijâ koje glagoli imaju u konstrukciji s imenicama. Takav raspored gradiva i metode mogu se naći u većini gramatika iz doba humanizma (npr. Guarinovo djelo Regulae iz 1418) koje su rađene prema Donatu, Konsenciju i Priscijanu. Latinski tekst je pisan veoma jednostavno i pregledno, a dio primjera preveden je na talijanski. Posebno su vrijedni pažnje njegovi vlastiti primjeri: »Sum Anconae vel Tragurii«, »Veni de Dalmatia« i sl.

DJELA: Regulae grammatices Simonis Aretophyli Tragurini Dalmatiae ad utilitatem puerorum perquam commodae. Venetiis per Augustinum de Bindonis MDXXVII.
 
LIT.: Šime Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Beč 1856, 278. — Ivan Lucić: Povijesna svjedočanstva o Trogiru. Split 1979, 1116–1117.
 
Olja Perić (1983)