Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ILIJAŠEVIĆ, Stjepan, pjesnik i pedagoški pisac (Oriovac, 1. I. 1814 — Varaždin, 3. I. 1903). Gimnaziju završio u Požegi 1832, filozofiju studirao u Zagrebu 1832–33, a bogoslovlje 1833–36. u Pešti, gdje je 1836. doktorirao. Za svećenika zaređen 1836. U Zagrebačkoj biskupiji kateheta te podbilježnik, bilježnik i ceremonijal pri Duhovnom stolu 1836–43, potom profesor bogoslovlja 1843–48. Savjetnik Banskoga vijeća za crkvene poslove 1848–50, na poticaj bana J. Jelačića imenovan savjetnikom u Ministarstvu za bogoštovlje i nastavu u Beču 1850–51. Za nadzornika realnih pučkih škola postavljen 1851, ali je ubrzo smijenjen. Od 1857. čazmanski kanonik te od 1877. prepošt u Varaždinu. I. se javio 1829. prigodnim stihovima na latinskom jeziku. Njegovo pjesništvo, pisano pod utjecajem latinske metrike, obilježavaju didaktični ton te religiozni i, u manjoj mjeri, rodoljubni i satirični motivi. Pisao je i prevodio s njemačkoga pedagoške priručnike. Surađivao je u novinama i časopisima Slavonac (1863–65), Bosiljak (1864–66), Domobran (1866), Sviet (1866), Dragoljub (1867), Zagrebački katolički list (1868, 1877), Obzor (1876, 1893), Vienac (1883–84), Pozor (1884), Hrvatska omladina (1885–86), Hrvatska (1893), Agramer Tagblatt (1897–98).

DJELA: Pjesme prigodnice. Pešta 1829. — Obuka malenih ili katechetika koju za porabu svetjenikah, učiteljah, roditeljah i svih prijateljah mladoga naraštaja sastavi dr Stěpan Iliašević, prof. bogoslovlja u Zagrebu. Zagreb 1850. — Izabrane pjesme. Zagreb 1876. — Nove pjesme. Zagreb 1884. — Šala i satira. Zagreb 1892. — Zimzelenke. Zagreb 1901.
 
LIT.: A. Veber Tkalčević: Nješto o pjesničtvu hrvatskom. Rad JAZU, 1877, 40, str. 19–44. — I. Milčetić: Dr. Stjepan Ilijašević. Vienac, 15(1883) 14, str. 225–227. — J. Hranilović: Zimzelenke, pjesme dra Stjepana Ilijaševića. Ibid., 33(1901) 37, str. 617–619. — (Nekrolozi): Katolički list, 54(1903) 2, str. 23–24; Narodne novine, 69(1903) 2, str. 4; Vienac, 35(1903) 2, str. 57–58. — J. Pasarić, Obzor, 44(1903) 2, str. 4. — A. Petravić: Treće studije i portreti. Split 1917, 137–143. — D. Bogdanović: Pregled književnosti hrvatske i srpske, 2/I. Zagreb 1918, 246–248. — A. Petravić: Klasična metrika u hrvatskoj i srpskoj književnosti. Beograd 1939, 61–68. — J. Ravlić: Hrvatski narodni preporod. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 29/II. Zagreb 1965, 421–426. — D. Švagelj: Biobibliographia slavonica. Revija, 7(1967) 6, str. 120–123. — M. Živančević: Ilirizam. U: Povijest hrvatske književnosti, 4. Zagreb 1975, 175–176.
 
Joško Barić (2005)