Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JELENOVIĆ, Ivan (Ive, Ivić, Ivo), slavist i etnograf (Sveti Vid kraj Dobrinja, 27. VII. 1898 — Zagreb, 3. III. 1981). Klasičnu gimnaziju završio u Sušaku 1921, a studij slavistike i romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1943. Nakon studijskoga boravka u Firenci 1923–24, korektor je u beogradskom dnevniku Novosti. Vrativši se u Zagreb 1927, radio kao knjižničar u Higijenskom zavodu i predavač u Školi narodnog zdravlja do 1941, potom kao redaktor školskih knjiga te, nakon II. svjetskoga rata, korektor i lektor u nakladnom poduzeću »Zora« do 1951. Otada u LZ, isprva asistent, od 1953. do umirovljenja 1963. lektor. Stručne i znanstvene radove o krčkom, korčulanskom i lopudskom pomorskom i ribarskom nazivlju, obalnoj toponomastici Krka (uključujući mikrotoponimiju dobrinjskoga područja) i zapadne Istre, narodnoj književnosti, glazbi, nošnji i običajima na Krku te o općeodgojnim temama objavljivao je, sam i u suradnji, u novinama, časopisima i zbornicima Narodni napredak (1931, 1934), Istra (1934), Novosti (1934), Obzor (1935), Krčki kalendar (1939, 1941), Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena (1949, 1962), Riječka revija (1953–55, 1961, 1963), Toponimika zapadne Istre, Cresa i Lošinja (Zagreb 1956), Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru (1956), Filologija (1959, 1963), Ljetopis JAZU (1960, 1962–63, 1965), Jadranski zbornik (1963–66), Narodna umjetnost (1963), Dometi (1968–70), Krčki zbornik (1970, 1972, 1975) i Hrvatski dijalektološki zbornik (1973). S H. Petrisom sastavio je prvu Antologiju nove čakavske lirike (Zagreb 1934, 19472). Vrsnim izborom djela četverice pjesnika (V. Nazor, M. Balota, P. Ljubić i D. Gervais), kojima su, više u skladu s Jelenovićevom folklorističkom orijentacijom negoli sukladno naslovu, dodane i narodne pjesme (Neznanke), prvo je izdanje te antologije znatno utjecalo na afirmaciju i popularizaciju dijalektalnoga stvaralaštva i potaknulo niz sličnih zbirka. Treće, znatno prošireno izdanje (Nova čakavska lirika. Zagreb 1961) J. potpisuje samostalno. Posmrtno mu je objavljeno neredigirano gradivo za zbirku narodnih poslovica, izrjeka i uzrečica Dobrinj u narodnim poslovicama (Dobrinj 1998), a među sačuvanim su rukopisima rad o toponimima Omišlja i okolice te gramatika i rječnik dobrinjske čakavštine (u redakciji Krčkoga zbornika). Scenarist je i redatelj prvoga dokumentarnoga filma o Krku Krk, naš najveći otok (1938). Surađivao u izradbi Antologije čakavske poezije (Rijeka 1969) te za tisak priredio pripovijetke I. Jardasa (Kitica mažurani. Zagreb 1953) i književnu ostavštinu M. Laginje (Istranom. Rijeka 1970). Prevodio je s talijanskoga (L. Pirandello, C. Goldoni, A. Palazzeschi), slovenskoga (J. Trdina), poljskoga (M. Malecki) i, sa suprugom Šarlotom, slovačkoga jezika (F. Král’). Potpisivao se pseudonimima Pinkuz, Ive Bunetar.

LIT.: (Prikazi Antologije nove čakavske lirike i Nove čakavske lirike): Istra, 6(1934) 47, str. 5. — J. Bogner, 15 dana, 4(1934) 16, str. 242–243; 17, str. 262–263. — S. Devčić, Komedija, 1(1934) 19, str. 4. — I. Hergešić (H.), Obzor, 75(1934) 7. V, str. 1–2. — J. Horvat (h.), Jutarnji list, 23(1934) 29. IV, str. 10. — B. Krmpotić, Hrvatska smotra, 2(1934) 8/9, str. 339–345. — Lj. Maraković, Hrvatska prosvjeta, 21(1934) 8, str. 285–286. — I. Kozarčanin, Hrvatska revija, 8(1935) 10, str. 549–553. — C. Lucerna, Morgenblatt, 50(1935) 2. IV, str. 6. — M. Hraste, Južnoslovenski filolog (Beograd), 1937, 16, str. 235–237. — D. Brozović, Mogućnosti, 8(1961) 12, str. 1304–1310. — D. Cvitan, Telegram, 2(1961) 75, str. 5. — I. Katušić, Slobodna Dalmacija, 18(1961) 22. VII, str. 4. — T. Peruško, Glas Istre, 18(1961) 29, str. 4. — I. Smoljan, Republika, 17(1961) 6, str. 32. — R. Vidović, Zadarska revija, 10(1961) 6, str. 490–492. — B. Žganjer, Glas Slavonije, 19(1961) 7. VII, str. 7. — N. Bonifačić Rožin: Ive Jelenović. Krčki zbornik, 1975, 6, str. 321–324. — Isti i V. Bonifačić-Mrakovčić: Bibliografija radova prof. Ive Jelenovića. Ibid., str. 325–327. — M. Marčinko (Tomislav Heres): Umro je Ive Jelenović – trubadur čakavske riči. Marulić, 14(1981) 3, str. 318–319. — S. Hozjan: Prilog za životopis Iva Jelenovića. Krčki zbornik, 1995, 33, str. 321–330. — P. Strčić: Ive Jelenović – filolog i etnolog. Filologija, 24–25(1995) str. 339–342. — Isti: Loša usluga pok. Ivu Jelenoviću. Novi list, 52(1998) 24. VIII, str. 35. — J. Kirinčić: Naš Ive Jelenović. U: Dobrinj u narodnim poslovicama. Dobrinj 1998, 9–14.
 
Klara Pranjko (2005)