Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JOVANOVIĆ, Pavle (Paja), političar (Zemun, 9. II. 1849 — Zagreb, 3. VI. 1897). Gimnaziju polazio u Beogradu, Zagrebu i završio u Osijeku 1870, studij na Filozofskom fakultetu u Zürichu upisao i prekinuo 1871. Bio je nastavnik u Zemunu 1873–79, Petrinji do 1881. i u Sarajevu do 1883. Ondje je 1881. pokrenuo list Trebević koji je, zbog uređivanja u duhu velikosrpskih aspiracija, morao obustaviti 1883, kada se vratio u Petrinju. Na poč. 1884. napustio državnu službu, preselio se u Zagreb i posvetio politici. Te je godine pokrenuo list Srbobran, koji je, pošto je J. obnovio Srpsku samostalnu stranku (SSS) u Hrvatskoj, postao 1887. njezinim glasilom. God. 1892. osnovao je Srpsku štampariju i pokrenuo izdavanje njezina kalendara Srbobrana (uredio izd. za 1895. i 1896). Bio je zastupnik kostajničkoga kotara u srpskom Crkveno-narodnom saboru i 1892–97. hrtkovačkoga kotara u Hrvatskom saboru, u koji je izabran naklonošću bana K. Khuena Héderváryja. Govori su mu tiskani u saborskim stenografskim zapisnicima te u novinama Srbobran, novosadskima Zastavi i Braniku i beogradskom Dnevnom listu. Kako je SSS osnovala sve glavne, napose gospodarske ustanove Srba u Hrvatskoj (Srpska banka, Savez srpskih zemljoradničkih zadruga, Centralna kasa, Srpsko privredno društvo »Privrednik«), J. je najzaslužniji što je – u ozračju Khuenova režima – političko, gospodarsko pa i kulturno središte Srba u Austro-Ugarskoj iz Novoga Sada prešlo u Zagreb. Njegovi politički nazori vjerskoga pravoslavnoga značaja, izraženi u listu i kalendaru Srbobran, i djelovanje – koje su novčano podupirale srbijanska i crnogorska vlada – bili su velikosrpski. Hrvatske zemlje i BiH držao je srpskim zemljama koje imaju pripasti Kraljevini Srbiji, sve štokavce katolike proglašivao je Srbima, a Hrvatima je nijekao pravo na državu, ime i jezik, svojatao njihovu kulturnu baštinu te im pripisivao kroza svu povijest genocidnost prema Srbima, razvijajući u ideologiji SSS kult »ugroženoga Srbina«. Iako je nekoliko puta zatvaran, prema Khuenovu režimu samo je formalno zauzimao opozicijsko stajalište usmjerujući sve snage poglavito protiv hrvatske oporbe i njezina programa utemeljena u hrvatskom državnom pravu i narodnom načelu. Svojim je djelovanjem pridonio izgradnji srpskoga identiteta pravoslavnoga pučanstva u Hrvatskoj, a SSS i njezino glasilo istodobno je vodio u duhu velikosrpskih političkih ciljeva.

LIT.: (Nekrolozi): Bosanska vila, 12(1897) 21, str. 321–323; Dnevni list (Beograd), 15(1897) 116, str. 3, 122, str. 3; Dubrovnik, 6(1897) 23, str. 1; Glas Crnogorca (Cetinje), 26(1897) 22, str. 1–2; Narodne novine, 63(1897) 12, str. 6; Novo vreme (Zemun), 9(1897) 42, str. 1; Odjek (Beograd), 14(1897) 84, str. 1, 85, str. 2; Srbobran, 14(1897) 57, str. 1, 58, str. 1–3, 66, str. 1–2, 74, str. 1, 87, str. 2; Srpstvo (Vršac), 3(1897) 42, str. 1, 45, str. 1–2; Uskok (Beograd), 2(1897) 78, str. 2; Vienac, 29(1897) 24, str. 392. — Pavle Jovanović. Srbobran (kalendar). Zagreb 1897, 193–194. — J. Magarašević: »Srbobran«. Uspomena o godišnjici smrti Pavla Jovanovića – Srbobrana. Srbobran, 15(1898) 63, str. 1. — Iz Holečekove knjige »Na Černou Horu«. Pavle Jovanović. Ibid., 16(1899) 116, str. 3. — T. Ivančević: U slavu četrdesetgodišnjice »Zastave«. Narodni sveštenik, 1(1906) 2, str. 1. — O.: Tko zavađa narod? Ustavnost, 1(1908) br. 249–253. — M. Grčić: Dva zaboravljena groba. Srpsko kolo (kalendar). Zagreb 1924, 97–100. — D. Vuksan: Stara pisma. Pavle Jovanović knjazu Nikoli. Zapisi (Cetinje), 10(1937) XVIII/3, str. 151–152. — F. Supilo: Politika u Hrvatskoj. Zagreb 19532. — A. Radenić: Položaj i borba seljaštva u Sremu od kraja XIX veka do 1914. Beograd 1958. — J. Horvat: Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939. Zagreb 1962, 283. — L. Rakić: Radikalna stranka u Vojvodini (do početka XX veka). Novi Sad 1975. — V. Krestić: Politički, privredni i kulturni život u Hrvatskoj i Slavoniji. U: Istorija srpskog naroda, VI/1. Beograd 1983, 393, 401–404. — I. Pilar (L. v. Südland): Južnoslavensko pitanje. Varaždin 1990 (pretisak izd. iz 1943). — M. Artuković: Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884–1902). Zagreb 1991. — V. Krestić: Istorija Srba u Hrvatskoj i Slavoniji 1848–1914. Beograd 1992. — M. Gross: Izvorno pravaštvo. Zagreb 2000, 572–574. — G. Krivokapić-Jović: Srpska narodna samostalna stranka 1903–1914. Zagreb 2000. — M. Artuković: Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba). Slavonski Brod 2001. — R. Gašić: »Novi kurs« Srba u Hrvatskoj (Srbobran 1903–1914). Zagreb 2001.
 
Mato Artuković (2005)