Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOBLER, Giovanni (Ivan), povjesničar (Rijeka, 23. VIII. 1811 — Rijeka, 2. VII. 1893). Gimnaziju završio u Rijeci 1828, studij prava na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu 1832. Radio 1833–50. u riječkom poglavarstvu i sudstvu kao vježbenik, općinski tajnik, sudski pisar, sudac rektor i patricijski savjetnik. Od 1835. dopušten mu je odvjetnički rad u građanskim i kaznenim postupcima, a nakon položenoga državnoga ispita u Pešti 1846. i u mjeničnim sporovima. God. 1843. bio je izaslanik Rijeke u Ugarskom saboru. Od 1850. kotarski sudac u Rijeci, od 1853. u Zagrebu pomoćni referent, zatim savjetnik i od 1861. prisjednik Banskoga stola, od 1870. predsjednik njegova Vijeća za financijske apelacije; umirovljen 1871. s počasnim naslovom ministerijalnoga savjetnika. — Kraćim povijesnim člancima surađivao je u periodicima L’Istria (1849), Almanacco fiumano (1856), Bullettino di archeologia e storia dalmata (1879). Nakon umirovljenja i povratka u Rijeku u potpunosti se posvetio znanstvenomu radu. Prikupljao je gradivo u svezi s tamošnjom poviješću u bečkim, mletačkim, gradačkim i ljubljanskim arhivima, dopisivao se s B. Benussijem, Pietrom Kandlerom, I. Kukuljevićem Sakcinskim, T. Lucianijem, J. Volčićem, navlastito s C. De Franceschijem (korespondencija s njim većinom objavljena) te studijski proputovao Istru. Rezultat istraživanja – vrijedno nedovršeno rukopisno djelo Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, u kojem je kritički, mjestimice pozitivističkom metodom, obradio povijest riječkoga i okolnih područja od prapovijesti do polovice XIX. st. – oporučno je ostavio riječkoj Gradskoj knjižnici (tiskano 1896. odlukom općinskoga zastupstva). Koblerova rukopisna ostavština čuva se u Sveučilišnoj knjižnici i DA u Rijeci, a zbirka staroga novca i minerala u Muzeju grada Rijeke. Prema sačuvanoj je fotografiji njegov portret 1897. naslikao F. Pavačić.

DJELA: Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, 1–3. Fiume 1896 (pretisak Trieste 1978; hrv. prijevod Povijest Rijeke, 1–2. Rijeka 1995).
 
LIT.: Cenno biografico sull’autore. U: G. Kobler, Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, 1. Fiume 1896, str. V–VII. — G. Depoli: In difesa di Kobler. La Vedetta, 1(1906) 9, str. 236–240. — Lettere di Carlo De Franceschi a Giovanni Kobler. Rivista semestrale della Società di studi fiumani, 6(1928) str. 107–207. — D. Klen: Primjedbe Ivana Koblera na de Franceschijevu kritiku Istarskog razvoda. Jadranski zbornik, 6(1963–65) str. 403–406. — J. Jelinčić: Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo de Franceschi. Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 21(1977) str. 181–196; 22(1978) str. 37–57; 24(1981) str. 127–173. — A. Szabo: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873, 1. Zagreb 1987, 152. — D. Klen: Pisma Jakova Volčića riječkom povjesničaru Giovanniu Kobleru (1871–1880). Vjesnik Historijskog arhiva Rijeka, 32(1990) str. 45–62. — S. Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918, 2. Zagreb 1992. — I. Lukežić: Kobler i njegovo povijesno djelo. U: G. Kobler, Povijest Rijeke, 1. Rijeka 1995, 13–22.
 
Tatjana Blažeković i Ivan Majnarić (2009)