Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAŠTELAN-MACAN, Marija, kemijska inženjerka (Dubrovnik, 23. V. 1939). U Zagrebu završila gimnaziju 1957, diplomirala 1962. te doktorirala 1973. tezom Teorijska razmatranja kromatografskog procesa na tankom sloju na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je od 1963. asistentica, od 1977. docentica, od 1982. izvanredna i od 1988. do umirovljenja 2007. redovita profesorica; predstojnica Zavoda za analitičku kemiju 1978, 1997–99. i 2003–05, od 2008. professor emeritus. God. 1994–2000. pomoćnica ministra razvitka i obnove RH za nacionalne razvojne projekte. U dodiplomski studij uvela kolegije ispitivanje kvalitete, osiguravanje kvalitete i kemijska analiza okoliša. Na tom je studiju predavala analitičku kemiju i ispitivanje materijala, na poslijediplomskome kromatografske separacijske procese, kemijsku analizu kao sustav i kemijsku obradbu otpadnih voda. Bavi se optimiziranjem analitičkoga sustava, posebno kromatografskoga, uvodeći moderne kemometrijske postupke. Istražuje metode separacije i određivanja organskih i anorganskih zagađivala u vodi i tlu te ispituje mehanizme i utjecaj njihove interakcije na mobilnost zagađivala. Surađuje u časopisima Journal of Chromatography (Amsterdam 1971, 1992, 1995, 1997–98), Kemija uindustriji (1971, 1987, 1998), Analytical Chemistry (Washington 1974), Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites, de l’alumine et de l’aluminium (1976), Chromatographia (Wiesbaden 1978, 1981–82, 1986–87, 1989, 1992, 2007), Naučno-tehnički pregled (Beograd 1978, 1982), Fresenius’ Zeitschrift für analytische Chemie (Wiesbaden 1981–82, 1984, 1988, 1991), Prehrambeno-tehnološka (i biotehnološka) revija (1982, 1986, 1988–89, 1991, 1993; Food Technology and Biotechnology, 1996), Croatica chemica acta (1987, 2000), Melliand Textilberichte (Heidelberg 1987), Environmental Protection Engineering (Wrocław 1988), Glasnik na hemičarite i tehnolozite na Makedonija (Skoplje 1989), International Journal of Environmental Analytical Chemistry (London 1990), Water Science and Technology (London 1992, 1995–96, 1998), Journal of Liquid Chromatography (New York 1993), Biocatalysis (London 1994), Journal of Planar Chromatography (Budimpešta 1998, 2001, 2003, 2005–07), Journal of Association of Official Analytical Chemists (Washington 1999–2000), Water, Air and Soil Pollution (Dordrecht 1999), Journal of Environmental Science and Health (New York 2003, 2006), Hrvatske vode (2004), Znanstveni glasnik (2004), Agrochimica (Pisa 2005), CROLAB. Glasilo Hrvatskih laboratorija (2005), Journal of Separation Science (Weinheim 2005), Ultrasonics Sonochemistry (Amsterdam 2005), Poljoprivredna znanstvena smotra (2006), Talanta (Bruxelles 2006), Water Policy (London 2006) i Trends in Analytical Chemistry (Amsterdam 2007), sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te objavljuje u njihovim zbornicima. Autorica je skripata Ispitivanje materijala (Zagreb 1997), više sveučilišnih udžbenika (Analitička kemija, 1. Zagreb 1985, 19912; sa Z. Šoljićem Analitička kemija, 2. Zagreb 1985, 19912. i Analitička kemija – volumetrija. Zagreb 2002) te poglavlja Pesticides u Handbook of Thin Layer Chromatography (New York 2003). Istražujući povijest kemijskoga inženjerstva u Hrvatskoj, napisala je knjige (1989, 2004), pokrenula 2002. fakultetski niz Istaknuti profesori (uredila sveske o B. Kunstu, R. Podhorskom, M. Karšulinu, I. Eškinji, M. Bravaru i D. Skansiju) te surađivala u zagrebačkim izdanjima Kemijsko-tehnološki studij 1919–1989 (1989), Izložba Vivat Academia! Vivant ingeniarii! (1994), Tehnički fakulteti 1919–1994 (1994), Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1994 (1995, urednica), Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1919–1999 (1999), Zavod za analitičku kemiju 1919–1999 (1999, suurednica). Tehničke znanosti popularizirala u časopisima Acta graphica, Automatika, Ceste i mostovi, Elektrotehnika, Encyclopaedia moderna, Gazophylacium, Geodetski list, Građevinar, Hrašće, Hrvatska revija, Kemija u industriji, Metalurgija, Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija, Promet, Rudarsko-geološko-naftni zbornik i Tekstil, na Fakultetu postavila izložbe Počeci kemijsko-tehnološkog studija u Hrvatskoj (1989) i Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija (2004) te bila urednica Glasnika AMACIZ-a 2002–07. Koordinirala je izradbu nacionalnih programa (Nacionalni program demografskog razvitka i Nacionalni program razvitka otoka. Zagreb 1997) i u svezi s tim pisala u Kolu (1996) i Dubrovniku (2002). Glavna je urednica izdanja Vukovar – izazov obnove (Zagreb 1997, hrv. i engl. izd.), suurednica knjige Hrvatska i održivi razvitak. Gospodarstvo (Zagreb 1998), suradnica HBL (i članica uredničkoga vijeća) te Hrvatskoga leksikona (Zagreb 1996–1997). Članica je International Water Association, dobitnica Medalje »Fran Bošnjaković« 2004. i Nagrade grada Zagreba 2008.

DJELA: Počeci kemijsko-tehnološkog studija u Hrvatskoj. Zagreb 1989. — Kemijska analiza u sustavu kvalitete. Zagreb 2003. — Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb 2004. — Plošna kromatografija (suautori M. Medić-Šarić i S. Turina). Zagreb 2006.
 
LIT.: V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995. — Ista: Ibid. 1994–1998. Zagreb 1999. — (Intervjui): Vjesnik, 56(1995) 17. VI, str. 5; 66(2005) 8. I, Pr., str. 6; 67(2006) 22. IV, str. 70–71. — (Prikazi knj. Kemijska analiza): Tekstil, 52(2003) 12, str. 658–660. — A. Dürrigl, Kemija u industriji, 53(2004) 3, str. 141. — B. Grabarić, Croatica chemica acta, 77(2004) 3, str. A10; Food Technology and Biotechnology, 42(2004) 1, str. 71. — M. Prpić, Hrvatske vode, 12(2004) 46, str. 69–70. — (Prikazi knj. Vizionari): K. Kovačević, Kemija u industriji, 53(2004) 10, str. 478–479. — T. Macan (T. M.), Marulić, 38(2005) 3, str. 616–619. — N. Trinajstić, Croatica chemica acta, 78(2005) 2, str. A13–A14. — V. Drevenkar: (Prikaz knj. Plošna kromatografija). Kemija u industriji, 56(2007) 4, str. 238–239.
 
Redakcija (2009)