BELIĆ, Matija

traži dalje ...

BELIĆ, Matija, pravni pisac (Sremska Mitrovica, 10. VIII 1885 — Zagreb, 20. IV 1969). Osnovnu školu i nižu gimnaziju pohađao je u rodnom mjestu, višu gimnaziju u Osijeku, a u Đakovu je studirao teologiju (1904–1907). Nakon završena Pravnog fakulteta u Zagrebu (1913) bio je odvjetnički pripravnik u Donjoj Stubici i Đakovu, a od 1915. do 1959. s prekidima radio je kao odvjetnik u Đakovu i Zagrebu. God. 1920/1921. studirao je u Parizu na École libre des sciences politiques; 1935–1945. bio je honorarni nastavnik komparativnoga ženidbenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 1943–1945. redoviti profesor međunarodnoga privatnog prava. — Pisao je rasprave i članke iz područja ženidbenog prava te izdao Zbirku kanonskih propisa o braku. Surađivao je u publikacijama: Mjesečnik, glasilo Pravničkog društva (1932, 1934, 1935, 1941–1944), Odvjetnik (1933–1935, 1937, 1939), Branič (1934, 1935), Glasnik Biskupija bosanske i srijemske (1940), Savremenik (1940), Spremnost (1942), Gospodarstvo (1943), Hrvatski narod (1945), Katolički list (1945), Zemljišna knjiga (1955). Važnije su mu rasprave Bračno pravo i konkordati (Mjesečnik, 1934, 11 12) te Pravna narav braka (Bogoslovska smotra, 1935, str. 255–276).

DJELA: Odnos crkvenoga i državnoga zakonodavstva, naročito s obzirom na zaključenje braka. Zagreb 1934. — Advokati i novi Naputak za bračne parnice. Zagreb 1937. — Zbirka kanonskih propisa o braku. Zagreb 1937. — Parnički troškovi u bračnim parnicama pred duhovnim sudovima. Zagreb 1939. — Pravni položaj žene u Hrvatskoj i Slavoniji čiji je brak proglašen nevaljanim po kan. 1099, Cod. iur. can. Đakovo 1939.
 
LIT.: Ante Crnica: Dr. M. Belić, Zbirka kanonskih propisa o braku. Nova revija, 16(1937) 2, str. 158–159. — Alojzij Odar: Zbirka kanonskih propisa o braku. Bogoslovni vestnik, 17(1937) 2/3, str. 214–215.
 
Elizabeta Palanović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BELIĆ, Matija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/1637>.