CENKIĆ, Juraj

traži dalje ...

CENKIĆ, Juraj, društveni djelatnik (Zagreb, 4. IV 1874 — Zagreb, 14. XI 1957). Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Zagrebu, teologiju studirao u Zagrebu i Budimpešti, doktorirao u Zagrebu 1901. God. 1905–29. župnik je u Kalniku, od 1929. do umirovljenja 1949. u Donjoj Konjščini; 1933–35. narodni je zastupnik u Skupštini u Beogradu i član kluba Jugoslavenske nacionalne stranke (JNS). Nakon umirovljenja živio je u Podsusedu, potom u Zagrebu. — C. se istaknuo promicanjem gospodarstva (pivničarstva, vinogradarstva i dr.) u kalničkom kraju te radom na osnivanju Hrvatske seljačke zadruge u Kalniku, Udruge podkalničkih vinogradara u Svetom Petru u Orehovcu i vođenjem Udruge za poljoprivredni kredit u Donjoj Konjščini. Bio je među najgorljivijim pristašama pokreta za reformu Katoličke crkve koji se, poslije sloma Austro-Ugarske, pojavio među nižim klerom u Hrvatskoj. Jedan je od pokretača lista Reforma (1919), u kojem oštro napada privilegije visokog svećenstva i institucije Crkve zahtijevajući njezinu demokratizaciju, liberalizaciju života svećenika, uvođenje hrvatskog jezika u liturgiju te pravedniju razdiobu crkvenih nadarbina. Iste ideje zastupa kao urednik u listovima Nova reforma i Preporod (1920). Pred prijetnjama klerikalne hijerarhije C. se povlači iz pokreta »kao što je to uradio priličan broj ‘reformaša’ naprosto radi materijalnih interesa« (V. Novak), i uključuje se u tradicionalne crkvene strukture. Napisao je pravila i Pravilnike za dijecezansku »Uzajamnost« (osnovanu 1920) i »Savez uzajamnosti« (osnovan 1922), te je u obje organizacije bio tajnik više od deset godina. Pisao je o pedagoško-higijenskim, socijalno-ekonomskim, političkim i crkvenopravnim pitanjima objavljujući u Katoličkom listu, Kršćanskoj školi, Hrvatstvu, Bogoslovskoj smotri, Hrvatskom pravu, Hrvatskoj, Pravnom savjetniku, Gospodarskoj smotri i nekim lokalnim časopisima. God. 1913. i 1914. vodio je u pravaškom listu Hrvat socijalnu kroniku.

DJELA: Higijena nastave u pučkoj školi. Zagreb 1905. — Porezno-pristojbene dužnosti crkvenih i nadarbinskih dobara. Zagreb 1905. — Žensko obrazovanje posmatrano sa stajališta pedagoške higijene. Zagreb 1905. — Rastava Crkve od države u Francuskoj. Zagreb 1910. — Reformni pokret u Hrvatskoj. Zagreb 1920. — Agrarna reforma i crkvena zemljišta u Nadbiskupiji zagrebačkoj. Zagreb 1921. — Kongrua dušobrižnička u Nadbiskupiji zagrebačkoj. Zagreb 1922.
 
LIT.: F. Gundrum: Dr. Juraj Cenkić Higijena nastave u pučkoj školi. Liečnički viesnik, 27(1905) 6, str. 263. — J. Cenkić, Žensko obrazovanje posmatrano sa stajališta pedagoške higijene. Ibid., 11, str. 467. — A. Ušeničnik (Dr. A. U.): Dr. Juraj Cenkić. Rastava crkve od države u Francuskoj. Čas, 4(1910) 9, str. 435. — F. B.: Naravska religija. Hrvatska straža, 12(1914) str. 48–56. — M. Majnarić: Dr. J. Cenkić i »Hrvatska straža«. Ibid., str. 29–41. — I. A. Ruspini: Neke primjedbe na članak: »Uprava vakantnih župa i razdioba interkalarnih dohodaka«. Katolički list, 74(1923) 17, str. 199–200. — Isti: Neke primjedbe na odgovor dra Cenkića. Ibid., 20, str. 233–234. — J. P.: Svećenička kongrua. Naša sloga, 3(1930) 466, str. 3–4. — A. Kristić: Osvrt na »Kongrua rimokatoličkoga dušobrižnog svećenstva u našoj državi«. Vrhbosna, 52(1938) 4, str. 69–73. — V. Novak: Magnum crimen. Zagreb 1986².
 
Redakcija (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CENKIĆ, Juraj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3476>.