COLIĆ, Petar

traži dalje ...

COLIĆ, Petar, fizičar (Hvar, 17. XII 1935 — Zagreb, 19. III 1987). Srednju školu završio u Dubrovniku 1954. Diplomirao primijenjenu matematiku 1959. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. doktorirao iz teorijske fizike. Od 1959. zaposlen u Institutu »Ruđer Bošković« u Zagrebu. God. 1965–67. boravio na specijalizaciji iz teorijske fizike elementarnih čestica u Institutu teorijske i eksperimentalne fizike u Moskvi. Od 1967. predavao je fiziku na Fakultetu građevinskih znanosti, te je za potrebe studenata napisao skripta iz mehanike i fizike materijala. Glavno mu je područje znanstvenog rada bila teorijska fizika elementarnih čestica. Radove je objavljivao u časopisima u zemlji i inozemstvu: Croatica chemica acta (1961), Jadernaja fizika (Moskva 1967), Fizika (1969), Physical Review (New York 1982), Nuclear Physics (Amsterdam 1983) i dr. Bio je tajnik Društva matematičara i fizičara Hrvatske (1969–73), odgovorni urednik časopisa Priroda (1980–82), član uredništva Matematičko fizičkog lista (1973–74), Prirode (od 1976) i Strojarstva (od 1984).

DJELA: O CP-nečetnoj korreljacii v procesah (?-p)®ne+e-i (K-p)®?e+e- (suautor I. Tsukerman). Jadernaja fizika (Moskva), 5(1967) str. 453–457. — Materija i antimaterija. Zagreb 1977. — Fizika (suautor N. Cindro). Zagreb 1979, 1983², 1987³. — KL – KS Mass Difference and Quark Models (sa suradnicima). Nuclear Physics (Amsterdam), B211(1983) str. 141–152.
 
LIT.: N. Cindro: Otišao je naš Pero. Priroda, 75(1987) 8, str. 226.
 
Stipe Kutleša (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

COLIĆ, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/3637>.