HIRC, Dragutin

traži dalje ...

HIRC, Dragutin, prirodoslovac, planinar i publicist (Zagreb, 6. IV. 1853 — Zagreb, 1. V. 1921). Nakon preparandije u rodnom gradu 1873. postaje učiteljem u Lukovdolu, od 1875. učitelj u Sisku, Bakru, Lepoglavi, Osijeku i Zagrebu. Na studiju zoologije u Grazu 1892; 1896. dodijeljen je Botaničko-fiziološkom zavodu Sveučilišta u Zagrebu na usavršavanje iz botanike. God. 1901. postaje pristavom u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 1908. imenovan je glavnim učiteljem muške učiteljske škole i botaničarom u Botaničko-fiziološkom zavodu. Umirovljen 1918. Bavio se prirodoslovnim istraživanjima, ponajviše flore i faune istarsko-kvarnerskoga krša, ali i geografijom te speleologijom. S H. Hranilovićem pokreće i uređuje 1900–04. 15 sv. Zemljopisa Hrvatske a potom sam nastavlja i izdaje, supotpisujući Hranilovića, Prirodni zemljopis Hrvatske. Glavno je njegovo florističko djelo nedovršena Revizija hrvatske flore. Vrijedna je njegova herbarska zbirka, jedna od temeljnih zbirka herbarija Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Bavio se i publicistikom objavivši stotine stručnih, putopisnih, znanstvenopopularnih i pedagoških članaka u časopisima Napredak (1875–78, 1880–81, 1883, 1885–86, 1895), Vijenac (1875, 1877, 1881, 1896, 1898), Obzor (1878, 1880, 1887, 1905, 1907, 1910), Galeb (1879–80), Narodne novine (1880, 1883–84, 1886–89, 1891–95, 1897–1900, 1902–03, 1910–16), Österreichische botanische Zeitschrift (Beč 1880), Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft (Beč 1880, 1886), Hrvatska vila (1881–82, 1884–85), Pozor (1882–84, 1886, 1888), Rad JAZU (1884, 1889, 1896, 1903–13), Šumarski list (1885, 1889, 1891, 1897–1903), Pobratim (1890–92, 1895–97, 1899, 1902–03), Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga (prirodoslovnoga) društva (1894, 1909–10, 1917), Lovačko-ribarski vjesnik (1896, 1908), Nada (1897, 1900), Nastavni vjesnik (1897), Hrvatski planinar (1898–1903), Preporod (1898–99), Prosvjeta (1900–07), Hrvatska (1908, 1915–16, 1918), Jutarnji list (1913, 1920), Glasnik Zemaljskog muzeja za BiH (Sarajevo 1914), Prirodoslovna istraživanja JAZU (1917). Putopise je pisao s romantičarskim zanosom, ali uz obilje stručnih podataka. Knjige su mu raskošno opremljene i ilustrirane crtežima češkog slikara i šumara Václava Anderlea. Planinarstvom se bavio više od pola stoljeća, obišavši gotovo sve gore u Hrvatskoj, prikupljajući i proučavajući floru i faunu. O svojim je putovanjima vodio precizan dnevnik Moji puti, koji je ostao neobjavljen. Bio je član HPD od 1883. te prvi urednik njegova glasila Hrvatski planinar 1898–1903. Njemu u čast nekoliko je biljnih i životinjskih vrsta nazvano njegovim imenom (Campanula hirciana, Erigeron hircianus, Rosa hirciana, Helix hircii), a također i planinarska kuća na Bijelim stijenama.

DJELA: Putopisi. Bakar 1878. — Slike iz hrvatske cvjetane. Zagreb 1880. — Hrvatsko primorje. Zagreb 1891 (pretisak Rijeka 1993, 1996). — Lijepa naša domovina, 1–2. Zagreb 1891–1893. — Vodič kroz grad Zagreb, zagrebačku okolinu i jubilarnu izložbu. Zagreb 1891. — Gorski kotar. Zagreb 1898 (pretisak Rijeka 1993, 1996). — Lika i Plitvička jezera. Zagreb 1900 (pretisak Rijeka 1996). — Zemljopisni i narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (suautor). Zagreb 1900. — Prirodni zemljopis Hrvatske (suautor). Zagreb 1905. — Iz života i književnog rada. Zagreb 1916.
 
LIT.: D. Batistić: Prof. Dragutin Hirc. Vjesnik ljekarnika Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 3(1921) 9/10, str. 142–145. — J. Poljak: Prof. Dragutin Hirc (s bibliografijom). Hrvatski planinar, 20(1924) 8/10, str. 176–182. — D. Jerand: Prigodom 90-godišnjice rođenja Dragutina Hirca. Napredak, 85(1944) 5/6, str. 173–177. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — Ž. Poljak i V. Blašković: Hrvatsko planinarstvo. Zagreb 1975. — I. Sudnik: Stota obljetnica planinarstva u Hrvatskoj. Povijest sporta, 6(1975) 22, str. 1935–1946. — K. Pavečić Paić: Život i rad Dragutina Hirca. Zbornik za povijest školstva i prosvjete, 14(1981) str. 84–86. — K. Čvrljak: Dragutin Hirc (1853.–1921.) u Dalmaciji 1905. Kolo, 3(1993) 7/8, str. 656–673. — P. Strčić: Zaljubljenik u prirodu i plodan literata. Novi list, 47(1993) 328, str. 17. — Hrvatska planinarska književnost. Zagreb 1994, 218–219. — B. Stilinović: Dragutin Hirc. Periodicum biologorum, 97(1995) 3, str. 247–248. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996. — Ž. Poljak: Stoljetnica Hrvatskog planinara. Hrvatski planinar, 90(1998) 5, str. 129–131.
 
Franjo Frntić i Željko Poljak (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HIRC, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/7644>.