IVANČAN, Ljudevit

traži dalje ...

IVANČAN, Ljudevit, povjesničar (Zagreb, 2. VIII. 1853 — Zagreb, 1. III. 1935). U Zagrebu završio gimnaziju 1870, polazio Nadbiskupsko sjemenište do 1874. te studij završio na Bogoslovnom fakultetu 1875. i bio zaređen za svećenika. U Rimu 1909. stekao doktorat kanonskoga prava. Bio je kapelan u Ivanečkoj Kamenici 1876, vjeroučitelj u Bjelovaru do 1878. i Zagrebu 1878–80. te župnik u Zaboku 1880–95. i Stenjevcu kraj Zagreba 1895–1906. God. 1906. imenovan kanonikom zagrebačke prvostolnice i otad u Kaptolu obavljao više služba. Nakon odluke o rušenju Bakačeve kule, zapadnoga zida zagrebačke biskupske tvrđe, gdje je bila smještena Metropolitanska knjižnica – čemu se uzaludno suprotstavljao – 1906. upravljao je prijenosom knjižnice u kaptolsku kuriju, kbr. 28, te 1916. u zgradu na Marulićevu trgu, kbr. 21. Proučavajući ondje 1910–13. Valvasorovu zbirku bakroreza i drvoreza, od 10 533 grafike atribuirao je 4133 djela 455-erici autora. Kao zamjenik kustosa prvostolnice od 1915. i kustos od 1916. izradio je Inventar riznice zagrebačke katedrale, koji je ostao u rukopisu. Originalni rkp. njegova glavnoga djela Podatci o zagrebačkim kanonicima od 1193. do 1924, na kojem je radio 1912–24. i dopunjavao ga do kraja života, čuva se u zagrebačkom Kaptolskom arhivu (preslici i prijepisi Ivančanova otipkanoga primjerka dostupni su u više zagrebačkih ustanova). Na temelju arhivske građe i literature, u tom je opsežnom i vrijednom radu prikupio ne samo životopisne podatke o 1168 kanonika nego i mnoge upravne, gospodarske i kulturne podatke o povijesti Kaptola i Zagrebačke (nad)biskupije – područja koje ga je zaokupljalo i u drugim radovima, objavljenim u listovima i periodicima Katolički list (1879, 1913), Agramer Tagblatt (1896), Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva (1898–1900, 1902), Narodne novine (1899), Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva (1900–06, 1931), Agramer Zeitung (1908), Ustavnost (1908), Sv. Cecilija (1920, 1924, 1929), Narodna starina (1925, 1929–31), Stari i novi Zagreb (1925), Bogoslovska smotra (1926, 1928–29, 1931, 1933), Jutarnji list (1926) i Croatia sacra (1931–32). Znatniji su mu radovi tiskani i kao posebni otisci. Njegovi otipkani prijepisi različnih rukopisa, većinom djela zagrebačkoga kanonika T. Kovačevića, pohranjeni su u Kaptolskom arhivu i Arhivu HAZU.

DJELA (izbor): Buna varaždinskoga generalata i pograničnih kmetova godine 1755. Zagreb 1903. — Knjiga gatalica Katarine Zrinske (cjelovit tekst s komentarom). Zagreb (1906). — Utemeljenje zagrebačkoga kaptola. Zagreb (1913). — Stanovi zagrebačkih kanonika. Zagreb 1931. — Čazmanski kaptol (1232–1932). Zagreb 1932. — Zagrebački kaptol (1093–1932). Zagreb 1932.
 
LIT.: Z. Kolander: Kapela sv. Martina u Podsusedu. Napisao Ljudevit Ivančan. Preporod, 2(1899) 6, str. 190. — D.: Tihi kaptolski radnik dr. Ljudevit Ivančan, kanonik zagrebačkog kaptola i pisac – povjesničar. Novosti, 26(1932) 101, str. 8. — M. Vanino (M. V.): Dr. Ljudevit Ivančan, Stanovi zagrebačkih kanonika. Croatia sacra, 2(1932) 3, str. 151–152. — Osamdesetgodišnjica dra. Ljudevita Ivančana. Katolički list, 84(1933) 31, str. 379. — J. Oberški: Ivančan Ljudevit, Čazmanski Kaptol (1232–1932). Bogoslovska smotra, 21(1933) 1, str. 94. — A. Šimčik: Uz osamdesetu godišnjicu dra Ljudevita Ivančana. Hrvatska straža, 5(1933) 173, str. 4. — (Nekrolozi): Jutarnji list, 24(1935) 8294, str. 7; Katolički list, 86(1935) 10, str. 108–109; Sv. Cecilija, 29(1935) 2, str. 56; Vrhbosna, 49(1935) 4, str. 96. — J. Barlè, Jugoslovenski istoriski časopis, 1(1935) 3/4, str. 765–770. — I. Esih, Obzor, 76(1935) 52, str. 1. — Gj. Szabo, Morgenblatt, 50(1935) 55, str. 5. — A. Živković, Bogoslovska smotra, 23(1935) 2, str. 216–217. — J. Buturac: Kanonik Ivančan kao povjesničar. Katolički list, 96(1945) 11, str. 90–91. — HIS.: Desetgodišnjica smrti zaslužnog zagrebačkog radnika i povjesničara. Novine, 5(1945) 177, str. 4. — A. Lukinović: Dr. Ljudevit Ivančan (1853–1935) (s bibliografijom). Marulić, 18(1985) 5, str. 592–597. — I. Kršnjavi: Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 2. Zagreb 1986.
 
Redakcija (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

IVANČAN, Ljudevit. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8608>.