IVEKOVIĆ, Hrvoje

traži dalje ...

IVEKOVIĆ, Hrvoje, kemičar (Zagreb, 9. V. 1901 — Zagreb, 13. XII. 1991). Realnu gimnaziju pohađao u Zagrebu i Varaždinu, gdje je 1920. maturirao. Studirao je kemiju na visokim tehničkim školama u Brnu i Zagrebu, gdje je diplomirao 1924. Doktorirao je 1929. tezom Pitke vode na terenu grada Zagreba i okolice pri zagrebačkom Tehničkom fakultetu. Radio kao asistent u Farmakološkom zavodu Medicinskoga fakulteta 1924–26, kao predstojnik laboratorija Higijenskoga zavoda 1927–41 (1931–33. na specijalizaciji u Berlinu) i 1941–43. u Domu narodnoga zdravlja u Crikvenici, odakle odlazi u partizane i do 1945. radi u Odjelu za zdravstvo ZAVNOH-a. Od 1945. do umirovljenja 1971. redoviti je profesor Farmaceutskoga fakulteta(poslije Farmaceutsko-biokemijski fakultet) u Zagrebu. Rektor zagrebačkoga Sveučilišta bio je 1954–56. Bavio se kemijskim istraživanjem pitkih, podzemnih, termalnih i mineralnih voda, uzrocima njihova onečišćivanja, osobito organskim tvarima te također desalinacijom morske vode, proučavao je kemizam i tehnologiju dobivanja i iskorišćivanja boksita te njegovu genezu. Bavio se i nomenklaturom anorganske kemije. Znanstvenim i stručnim radovima te drugim člancima surađivao je u periodicima, zbornicima i monografijama Jugoslavenski kemičar (1923), Biochemische Zeitschrift (Berlin 1927), Arhiv za hemiju i farmaciju (Arhiv za kemiju i tehnologiju, 1929, 1932, 1934, 1936–38, 1940, 1950, 1952), Glasnik Centralnog higijenskog zavoda (Beograd 1929, 1937), Plyn a voda (Prag 1929, 1932, 1937), Tehnički list (1929, 1932, 1934, 1937, 1939), Die Naturwissenschaften (Berlin 1930), The Biochemical Journal (London 1930), Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten (Leipzig 1931), Zeitschrift für Gesundheitstechnik und Städtehygiene (Berlin 1932), Almanah savremenih problema (Zagreb 1933), Voda i plin (1936–41), Zeitschrift für analytische Chemie (Berlin 1936, 1954), Liječnički vijesnik (1939), Farmaceutski glasnik (1946, 1955), Rad JAZU (1948, 271; 1949, 276; 1953, 296; 1959, 314; 1975, 370), Analytica chimica acta (Amsterdam 1952), Acta pharmaceutica Jugoslavica (1953), Monatshefte für Chemie (Beč 1955), Bulletin scientifique (1956–57, 1959–60, 1968–69, 1972–73), Croatica chemica acta (1956, 1959–60, 1965–67, 1971, 1979), Canadian Journal of Chemistry (Ottawa 1958), Plitvička jezera (Zagreb 1959), Priroda (1960), Spomenica u počast 40-godišnjice osnivanja Saveza komunista Jugoslavije 1919–1959, 1–2 (Zagreb 1960), Pomorski zbornik (1962, 1975, 1978), Chimie et industriè (Pariz 1963), Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites (1966, 1968, 1976, 1981, 1983), Kemija u industriji (1969), Krš Jugoslavije (1969), Ljetopis JAZU (1970, 74), Thalassia Jugoslavica (1972), Voprosy istorii estestvoznanija i tehniki (Moskva 1972), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1974), Glasnik Srpskog hemijskog društva (Beograd 1980), Zbornik radova drugog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću (Zagreb 1980), Desalination (Amsterdam 1983) i u knjizi E. Wiberg: Anorganska kemija (Zagreb 1952, 1967²), kojoj je i suprevoditelj. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Bio urednik časopisa Voda i plin 1935–41, nekoliko časopisa JAZU (glavni urednik Bulletin scientifique 1956–81) i neizdanoga višejezičnoga Rječnika kemije i kemijske tehnologije. Dopisnim članom JAZU postao je 1950, a redovitim 1959. Bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskoga društva 1962–63. i MH 1968–70. God. 1976. dobio je Republičku nagradu za životno djelo. — Kao pripadnik ljevičarskoga pokreta javljao se političkim, kulturnim i drugim člancima i osvrtima u Književniku (1932, 1934, 1936, 1938), Kulturi (1933), Pregledu (1935), Našem kalendaru (1936) i Našim novinama (1939). Nakon II. svjetskoga rata surađivao je u dnevnim novinama, a na poč. 1970-ih u izdanjima MH, Dubrovniku (1970), Kolu (1970–71) i Hrvatskom tjedniku (1971). Pjesničke pokušaje objavio je u Republici (1946) i u zbirci Đavo svira kontrabas (Zagreb 1969). U predratnoj i književnoj suradnji služio se pseudonimima Mirko Breza, M. Brodar i V. Hrive.

DJELA: Higijena pitke vode. Zagreb 1930. — Mijenjanje kemijskog sastava vode Plitvičkih jezera. Zagreb 1958. — Unificirana jugoslavenska nomenklatura anorganske kemije. Zagreb 1966. — Mineralne i termalne vode SR Hrvatske (suautorica R. Peroš). Zagreb 1981. — Desalinacija (suautori B. Kunst i S. Ivić). Zagreb 1995.
 
LIT.: Spomenica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 75 godina farmaceutske nastave na Sveučilištu u Zagrebu 1882–1957. Zagreb 1958, 89, 124–128. — (Osvrti na knj. Unificirana jugoslavenska nomenklatura anorganske kemije): Farmaceutski glasnik, 22(1966) 10, str. 402–403. — I. Filipović: Croatica chemica acta, 39(1967) 1, str. A1–A2. — Spomenica u povodu stote obljetnice osnutka studija farmacije na Sveučilištu u Zagrebu 1882–1982. Zagreb 1983, 90, 187–190. — M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, I/3. Zagreb 1984, 183–184. — B. Kovačević:Slučaj zagrebačkih revizionista. Zagreb 1989. — (Nekrolozi): S. Babić, Kolo, 1(149)(1991) 5/6, str. 202–203. — A. Janeković, Travaux du Comité international pour l’étude des bauxites, 20–21(1991) 23, str. 67–68; Farmaceutski glasnik, 48(1992) 3, str. 99–100. — S. Ašperger, Ljetopis HAZU, 1992, 95, str. 331–333. — Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1994. Zagreb 1995, 100. — V. Grdinić: Ilustrirana povijest hrvatskoga ljekarništva. Zagreb 1997, 450–451. — B. Jardas: Sjećanje na prof. Hrvoja Ivekovića. Poezija uz kemiju. Farmaceutski glasnik, 53(1997) 2, str. 57–58. — Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske. Zagreb 2002. — V. Grdinić i dr.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka. Zagreb 2002, 127–130.
 
Snježana Paušek-Baždar i Redakcija (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

IVEKOVIĆ, Hrvoje. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/8839>.