AGANOVIĆ, Ibrahim

traži dalje ...

AGANOVIĆ, Ibrahim, matematičar (Banja Luka, 10. VII 1934). Maturirao je u Banjoj Luci 1953, diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1958, a doktorirao disertacijom iz područja računa smetnje 1966. na istom fakultetu. Od 1959. je asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, od 1966. docent, a od 1974. izvanredni profesor. God. 1968/1969. bio je pročelnik Matematičkog odjela, a od 1978. je predstojnik Zavoda za primijenjenu matematiku i informatiku. Šk. god. 1962/1963. bio je na specijalizaciji na Fizičkom fakultetu MGU u Moskvi, a 1967. na tromjesečnom studijskom boravku u Dubni (SSSR). Član je American Mathematical Society, Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) i Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). Sudjelovao je na nekoliko matematičkih kongresa u Jugoslaviji, Austriji i Zapadnoj Njemačkoj. Objavljivao je znanstvene radove u edicijama Glasnik matematički, fizički i astronomski (1965), Nuovo Cimento (1965–1966), Rad JAZU (1968), Glasnik matematički (1970–1974, 1979). — Bavi se istraživanjem matematičkih aspekata kvantne teorije polja i rubnim problemima mehanike kontinuuma, posebno problemima oscilacija elastičnog kontejnera.

DJELA: Zadaci iz teorijske mehanike (s K. Veselić i H. Kraljević). Zagreb 1968.
 
LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974, 32. — Men of Achievement, 5. (Ed.) E. Kay. International biographical centre, Cambridge, England 1978.
 
Žarko Dadić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AGANOVIĆ, Ibrahim. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aganovic-ibrahim>.