AGUSTICH, Imre

traži dalje ...

AGUSTICH, Imre (Agustić, Augustič, Augustić, Augustich, Emerik, Mirko), novinar i pisac (Murski Petrovci, 29. IX 1837 — Budimpešta, 17. VII 1879). Šest razreda gimnazije završio je u Szombathelyu. Bio je ekonomski pristav kod grofa A. Száparyja u Murskoj Soboti i grofice Batthyány u Oroszlamosu kod Szegeda. U Budimpešti je položio stenografski ispit i 15 godina bio stenograf u Ugarskom saboru. Objavljivao je novinske članke i feljtone o privrednim, prosvjetnim i društvenim problemima u mađarskim listovima: Vasárnapi Ujság (1859, 1873, 1876, 1877), Szegedi Hiradó (1863–1869), Gazdasági Lapok (1866), Fővárosi Lapok (1867), Kolozsvári nagy Naptár (1867), Aradi Alfőld (1871, 1872), Eletképek (1877). Bio je jedan od urednika kalendara Vasmegyei Naptár (1865). U listu Magyar Ujság (1869) objavio je dopise iz Dalmacije, gdje je boravio kao novinski izvjestitelj za bune u Krivošijama (1869). Služio se pseudonimom Vas Borona. U Budimpešti je u slavenskomu narodnom duhu uređivao list Prijátel (1875–1879), prve novine na prekomurskom narječju, pisane najprije mađarskom abecedom, a zatim gajicom. Tu je objavio više naših narodnih pjesama i pripovijedaka, pisao novinske članke o našim krajevima i rodoljubne pjesme te prevodio poeziju i prozu. Napisao je i dva udžbenika na prekomurskom dijalektu. A. Trstenjak nazvao ga je vrsnim prosvjetiteljem i piscem prekomurskih Slovenaca, a I. Esih svjesnim hrvatskim rodoljubom. V. Novak je ukazao na Agusticheve zasluge za razvijanje narodnog duha u Gradišćanskih Hrvata.

DJELA: A polgári házasság. Pest 1868. — Návuk vogrszkoga jezika za zacsetnike. Buda-Pešt 1876. — Prirodopis s kepami za národne šole. Buda-Pešt 1878.
 
LIT.: Anton Trstenjak: Odlomek iz ogrskoslovenske književnosti. Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava. Zagreb 1900, 516–518. — File Szedenich: Naši pišci i književnost. Sopron 1912, 124. — Vilko Novak: Izbor prekmurske književnosti. Celje 1936, 19. — Ivan Esih (ie): Stota godišnjica rođenja zaslužnog ugarskog Hrvata. Obzor, 75(1937) 182, str. 2. — Vilko Novak: Gajica v prekmurskih tiskih. Slovenski jezik, 2(1939) 1/2, str. 113–115. — Isti: Imre Augustich. Ibid., 3(1940) 1/2, str. 188–190. — Potpuniju lit. vidi u Leksikonu pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972, str. 109.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AGUSTICH, Imre. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/agustich-imre>.