ALFIREVIĆ, Petar

traži dalje ...

ALFIREVIĆ, Petar, politički radnik (Split, 29. VI 1918). Nakon završetka zanatske škole radio je od 1935. u splitskom brodogradilištu kao mehaničar i tu pristupio naprednomu radničkom pokretu. God. 1937. postao je član SKOJ-a, a 1938. član Stranke radnog naroda. Zbog sudjelovanja u srpanjskim demonstracijama 1938. u Splitu bio je uhapšen i zatvoren, a 1939. izveden pred Sud za zaštitu države. Sudionik je NOP-a i član KPJ od lipnja 1941. Iste je godine uhapšen i interniran u koncentracioni logor u Italiji odakle je u kolovozu 1943. pobjegao i preko Trsta stupio u NOVJ. U NOR-u je bio komandant odreda, zamjenik komesara brigade, sekretar Divizijskoga partijskog komiteta te sekretar Partijskog komiteta pri štabu IX korpusa. Nakon rata obavljao je razne rukovodeće društveno-političke dužnosti, pa je među ostalim bio tajnik Glavnog odbora Saveza sindikata za Hrvatsku, načelnik Ministarstva industrije NRH, politički sekretar Gradskog a zatim i Kotarskog komiteta SKH Split, generalni direktor Generalne direkcije za rudarstvo NRH i predsjednik Privredne komore za Dalmaciju i dr. Bio je i zastupnik u Saboru SRH, član CK SKH (1954–1968) te predsjednik Komisije Sabora SRH za izbor i imenovanja (1963–1967). Sudjelovao je na mnogim kongresima SKH i SKJ, te na znanstvenim skupovima na temu o NOR-u, a 1961. bio je član delegacije SSRNJ na kongresu Socijalističke stranke u Čileu. Član je više društveno-političkih tijela i odbora, potpredsjednik Republičke konferencije SSRNH, a od 1975. član Savjeta SRH. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih visokih jugoslavenskih odlikovanja.

 
Višnja Flego (1983)

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALFIREVIĆ, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alfirevic-petar>.