BABAN, Ljubomir

traži dalje ...

BABAN, Ljubomir, ekonomist (Novaki Bizovački kraj Valpova, 27. X 1935). Ekonomski fakultet završio je 1961. u Zagrebu gdje je magistrirao 1969, a doktorirao 1974. tezom o tržišnoj politici. God. 1956/1957. bio je likvidator u bizovačkoj poljoprivrednoj zadruzi, 1961–1965. profesor i direktor Ekonomske škole u Valpovu, zatim direktor za istraživanje tržišta i komercijalni direktor u Kombinatu »Belišće«. God. 1968. zaposlio se u Industrijsko-poljoprivrednom kombinatu (IPK) »Osijek« gdje je generalni direktor. Predaje predmet marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Član je Koordinacijskog odbora za ekonomske odnose s inozemstvom SRH te stručnih, društveno-političkih i znanstvenih tijela. Aktivno je sudjelovao u radu više stručnih skupova u zemlji. Bavi se područjem ekonomske teorije i privredne prakse. Autor je skripata iz knjigovodstva, poreznog i budžetskog sistema za Ekonomsku školu u Valpovu (1962, 1964), skripata Marketing u primjeni organizacija udruženog rada (1976) i Istraživanje tržišta (1977) za Ekonomski fakultet u Osijeku. Objavio je teoretske rasprave o tržišnoj politici, stručne članke o marketingu i drugim pitanjima ekonomske teorije i samoupravne prakse u zbornicima radova te periodicima: List kolektiva IPK-Osijek (1968–1970, 1973), Privreda (između 1968. i 1981), Marketing (između 1969. i 1978), Savremeno pakovanje (1969–1973), Plasman i tržište (1971, 1972), Poslovna politika (1977–1979), Ekonomski pregled (1978, 1979), Nauka u proizvodnji (1979, 1980) i dr. Dobio je Nagradu oslobođenja Osijeka za znanstveni rad 1976.

DJELA: Tržišna politika krupnih poduzeća. Osijek 1975, Zagreb 1980². — Povezivanje proizvodnih subjekata i prometnih organizacija s posebnim osvrtom na agroindustrijski kompleks (u: Dohodovno povezivanje proizvodnje i prometa). Sarajevo 1981, 1–61.
 
LIT.: Vladimir Stipetić: Lj. Baban, Tržišna politika krupnih poduzeća (predgovor). Osijek 1975. — Fedor Rocco: Tržišna politika krupnih poduzeća. Marketing, 7(1976) 1, str. 51–52. — Blagoje Tanasijević: Tržišna politika složenih poslovnih sistema. Ibid., 11(1980) 3, str. 51–52.
 
Višnja Flego (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABAN, Ljubomir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/baban-ljubomir>.