BAĆIĆ, Josip

traži dalje ...

BAĆIĆ, Josip, pedagog (Rešetari kod Kastva, 27. I 1874 — Ljubljana, 11. XI 1945). Učiteljsku školu završio je 1895. u Kopru. Službovao je u istarskim hrvatskim školama u Draguću, Sovinjaku i Buzetu, gdje je nakon položena ispita iz talijanskog jezika postao upravitelj utrakvističke škole. Bio je upravitelj Učiteljske pripravnice u Pazinu i istodobno do 1918. predavač na hrvatskoj privatnoj Ženskoj učiteljskoj školi. Kad je Italija za okupacije Istre ukinula sve hrvatske škole, emigrirao je u Ljubljanu na poziv prijatelja Engelberta Gangla. U ljubljanskoj Učiteljskoj školi predavao je hrvatski jezik te iz tog predmeta sastavio udžbenik. Od 1920. bio je neko vrijeme potpredsjednik istarskoga emigrantskog društva »Soča«. — Kao učitelj u Istri borio se protiv talijanizacije hrvatskoga stanovništva te radio na prosvjećivanju i nacionalnom podizanju naroda. Udružio je hrvatska učiteljska društva u Učiteljsko društvo »Narodna prosvjeta za Istru« u Pazinu, kojega je predsjednik bio 1908–1911. Osnovao je staleško glasilo Narodna prosvjeta (urednik od 1909. do petog broja 1911) a 1912/1913. uređivao je časopis Hrvatska škola, glasilo istoimenoga Katoličkog učiteljskog društva za Istru u Pazinu. Sa Stojanom Brajšom izdao je za I svjetskog rata, kad časopisi nisu mogli redovito izlaziti, zbornik Hrvatska škola, tiskan 1916. u Ljubljani. U njemu su objavljena i dva njegova priloga: Ženska učiteljska škola u Pazinu (str. 90–94) i Moj ideal (o odgoju u školama, str. 159–171). O stručnim i staleškim problemima pisao je u periodicima: Narodna prosvjeta (1906–1910), Novi list (1906), Pučki prijatelj (1911), Domaće ognjište (1912), Hrvatska škola (1912–1914, 1916), Učiteljski tovariš (1913), Katolički list (1913, 1915), Sv. Cecilija (1915), Edinstvo (1927, 1928). O metodici gimnastike i crtanja objavio je više priloga i održao ferijalne tečajeve. — Svestrano obrazovan, te vrlo dobre didaktičko-metodičke spreme postizao je zapažene rezultate u odgojno-obrazovnom radu. Obrađujući mnoga pitanja hrvatskih škola i učiteljstva, pridonio je razvitku nacionalne svijesti istarskih Hrvata.

DJELA: Zgodno štivo. Pazin 1908. — Hrvatski ili srpski jezik. Metodički i na osnovu akcenta za školu i privatnu uporabu. Ljubljana 1924.
 
LIT.: France Bevk: »Hrvatska škola 1916«. Uredila Josip Baćić i dr. Stojan Brajša. Dom in svet, 30(1917) 3–4, str. 122–123. — Andrija Živković: Knjige katoličkog života. Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 45(1917) 2, str. 14–16. Pedagogijski leksikon. Zagreb 1939. — Tone Peruško: Dva istarska učiteljska časopisa. Prilog historiji hrvatske štampe u Istri. Jadranski zbornik, 2(1957) str. 149–150. — Mirko i Vesna Jurkić: Boris Baćić. Pazinski memorijal, 7. Pazin 1977, 246. — Mato Demarin: Hrvatsko školstvo u Istri. Zagreb 1978, 138–139.
 
Mate Demarin (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BAĆIĆ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/bacic-josip>.