CARIĆ, Ćiro

traži dalje ...

CARIĆ, Ćiro, kapetan duge plovidbe i pomorski pedagog (Svirče na Hvaru, 16. XI 1882 — Dubrovnik, 23. IV 1962). Nećak Jurja, pomorskog pisca. Osnovnu školu i dva razreda gimnazije polazio u Splitu. U osmoj godini života, za školskih praznika putuje jedrenjakom »Antun« do Sjeverne Afrike. Nakon završene niže gimnazije ukrcava se na navu »Deveron«, te tri godine plovi, a potom završava Nautičku školu u Kotoru (1898–1903). God. 1903. polaže ispit za poručnika trgovačke mornarice u Trstu, a 1907. za kapetana duge plovidbe, nakon što je na parobrodima »Proteo« i »Bosanka« proveo obavezni plovidbeni staž. Još neko vrijeme nastavlja plovidbu, a 1915. nakon studija na Nautičkoj akademiji u Trstu stječe zvanje profesora nautičkih škola za predmete matematiku i nautiku. Prvi svjetski rat proveo je u činu rezervnog poručnika fregate u Austrougarskoj ratnoj mornarici, a po završetku rata plovio je još dvije godine kao zapovjednik broda. God. 1921. napušta plovidbu i započinje svoj pedagoški rad u Nautičkoj školi u Kotoru, gdje preuzima predavanja iz nautike. Od 1929. pa sve do odlaska u mirovinu 1950. profesor je u Nautičkoj školi u Dubrovniku. — God. 1923. izdaje Nautičke table, tiskane i 1924. na hrvatskom i talijanskom jeziku u Bokeškoj tiskari u Kotoru. C. je prvi autor nautičkih tablica u nas, dobro primljenih i od domaćih, i od stranih navigatora, a prvi u svijetu koji je uveo Gaussov zbrajajući logaritam u nautičke tablice i astronomsko-navigacijsku praksu za računanje zenitne daljine, čime je pojednostavnio, te učinio bržim i sigurnijim taj postupak izračunavanja (B. Franušić). Carićeva originalna formula i metoda bile su zapažene i priznate i u svjetskoj literaturi s područja astronomske navigacije (C. H. Cotter). Nakon umirovljenja bio je dugogodišnji vrsni kompenzator magnetskih kompasa na brodovima, a istodobno i stručni suradnik za astronomsku navigaciju u prvom izdanju Pomorske enciklopedije JLZ.

DJELA: Nautičke table sa praktičnom metodom računanja procijenjene zenitalne udaljenosti (Mareq St. Hilaire) i središnjih tačaka ortodrome. Kotor 1923, 1924².
 
LIT.: O. Fio: Prve nautičke knjige na našem jeziku. Jugoslavenski mornar, 9(1953) 10, str. 256. — B. Franušić: Nautičke tablice naših autora. 10 godina Više pomorske škole u Dubrovniku. Dubrovnik 1969, 185–215. — C. H. Cotter: Gaussian Logarithms and Navigation. Journal of the Institute of Navigation (London), 24(2971) 4, str. 572. — B. Franušić: Naše prve nautičke tablice – djelo Hvaranina Ćire Carića. Hvarski zbornik, 5(1977) str. 233–238. — Isti: Tri imena – tri stupa dubrovačke Nautike. 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku: 1852–1977. Dubrovnik 1977, 185–191. — Isti: Adicioni logaritmi u astronomskoj navigaciji. Hidrografski godišnjak, 1988, str. 63–72.
 
Tatjana Delibašić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CARIĆ, Ćiro. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/caric-ciro>.