CARIĆ, Juraj

traži dalje ...

CARIĆ, Juraj, književnik, pomorski pisac i pedagog (Svirče na Hvaru, 5. I 1854 — Jelsa, 5. IV 1927). Osnovnu školu C. je polazio u Hvaru, prva tri razreda gimnazije u Priku kod Omiša, a četvrti razred u Dubrovniku, ali je zbog sukoba s profesorom njemačkog jezika bio udaljen, pa je potom završio dva razreda pomorske škole u Splitu. Dvije godine (1874. i 1875) plovio je kao mladi kadet na pelješkom barku »Jared« (od Aleksandrije do Marseillea, Carigrada i Azova te kroz Gibraltar do Engleske i Amerike). Na povratku se našao u životnoj opasnosti, pa je na majčin nagovor napustio more, ali se zato intenzivnije posvetio pomorskoj struci. U Trstu je položio ispit za pomorskog poručnika, u Splitu je zatim završio realku, a u Trstu Pomorsku akademiju. Potom je u Grazu završio trogodišnji studij politehnike (matematika, fizika i nautika) te nakon položena profesorskog ispita u Trstu postao je 1882. profesor u Pomorskoj školi u Bakru. Kako za Khuenova režima C. nije mogao ostvariti svoje pedagoške zamisli s hrvatskim udžbenicima, prelazi 1890. u Dubrovnik na Nautičku školu, a od šk. god. 1900/01. postaje profesor i upravitelj pomorske Nautičke škole u Kotoru. Od 1901. do 1908. bio je i zastupnik u Dalmatinskom saboru. Zbog političkih nazora i članaka, austrijske su ga vlasti umirovile 1914, a talijanske 1918. uhapsile u Jelsi i internirale. U novoj državi C. je 1919. bio reaktiviran kao referent srednjih stručnih škola za Dalmaciju, a zatim kao inspektor trgovačkih akademija. Ponovno je umirovljen 1922. i otada je živio u Jelsi. — C. je počeo pisati već kao student, surađujući u tršćanskom listu Il cittadino. God. 1873. objavio je napis o hvarskoj spilji (Il Dalmata, 3,4). Kao književnik javio se 1884. putopisom Slike iz pomorskoga života, a kao pomorski stručnjak i pedagog udžbenicima, prvima u nas iz tog područja, Elementi matematične geografije (1888) i Nautika (1880). Bavio se beletristikom te, nautičkim, pedagoškim i pomorsko-političkim problemima. God. 1891. objavio je prepjev 3. pjevanja Danteova Pakla (Crvena Hrvatska, br. 2). Matica hrvatska ga je angažirala da za četiristotu obljetnicu otkrića Amerike 1892. napiše znanstveno-popularno djelo o Kristofu Kolumbu. Objavio je zatim, uz nekoliko novela, i dva romana (Obitelj kapetana Opovića, 1895; Krvna osveta u Boki Kotorskoj, 1918) te dvije pripovijesti pod naslovom S naših ostrva (1921). Njegovi književno-kritički i književni prilozi (dijelom ulomci putopisa i roman Obitelj kapetana Opovića) objavljeni su od 1885. do 1925. u časopisima i listovima Zora, Hrvatska, Smotra, Iskra, Prosvjeta, Dom i sviet, Smotra dalmatinska, Narodni list, Savremenik, Novo doba, Jadranska straža, Naše more, Vranjski glasnik. Njegovi članci iz nautike, pomorskog školstva i pomorske terminologije nalaze se u listovima, časopsima i zbornicima: Narodni list, Spomenica Rugjera Boškovića (1911), Obzor, Hrvatska njiva, Naše more, Pomorac, Novo doba (Split), Narodna svijest; članci iz pravne, gospodarske i političke, većinom pomorske problematike, objavljeni su u listovima i časopisima: Narodni list, Hrvatska rieč, Hrvatska njiva, Naše more, Jugoslavenski pomorac, Nova doba, Riječ, Život. Često se potpisivao inicijalima J. C. te »profesor« i »pomorac«. U požaru njegove kuće u Kotoru izgorio mu je rukopis udžbenika Nautička astronomija. Njegov portret, rad V. Dinčića Meneghela, nalazi se u Pomorskom muzeju u Kotoru, a bista koju je izradio K. Gamulin u Jelsi. — Prvo i drugo izdanje Carićevih Slika bilo je popraćeno desetkom kritika i osvrta a povodom njegove smrti objavljeno je desetak nekrologa. Za života je nazivan osnivačem hrvatske pomorske beletristike (A. Wenzelides), a poslije i pokretačem hrvatske pomorske terminologije (O. Fio).

DJELA: Nješto o mjesečnih distancah. Nautično-astronomična rasprava. Zagreb 1883. — Slike iz pomorskoga života, 1–2. Zagreb 1884–1885. Sarajevo 1925–1926²; odlomci u: Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 35. Zagreb 1973, 409–562. — Elementi matematične geografije. (Uvod u nautičnu astronomiju.) Rijeka 1888. — Nautika. (Geodetični dio.) Bakar 1890. — Kristof Kolumbo i otkriće Amerike. Zagreb 1892, Split 1980². — Del poeta Raguseo Mavro Vetranić Čavčić (1482–1575). Ragusa 1895. — Obitelj kapetana Opovića. Zagreb 1895. — De la Tripolitaine européenne (potpis: Un vieux ecrivain yougoslave; engl. tekst potpisan: An Old Jugoslav Writer). Novo doba, 1(1918) 3, Prilog. — Krvna osveta u Boki Kotorskoj. Split 1918. — Na obranu dviju hrvatskih nautičkih knjiga. Zadar (1918). — S naših ostrva. Split 1921.
 
LIT.: N-ić: Književni dar »Matice hrvatske« za godinu 1884. Vienac, 17(1885) 24; str. 379–381. — A. Gavazzi (A. Franović): Slike iz pomorskog života. Balkan, 1(1886) 15, str. 238–239. — J. Pasarić (P.): (Nove knjige). Obzor, 31(1890) br. 88. — D. Trstenjak: Kristof Kolumbo i otkriće Amerike. Književna smotra, 11(1893) 4, str. 26–28. — V. Ćorović (V. Ć.): Krvna osveta u Boki Kotorskoj. Književni jug, 1(1918) II/8, str. 310–311. — A. Wenzelides: Sa naših ostrva. Dvije pripovijesti. Srpski književni glasnik, NS 1922, V/4, str. 307–309. — A. Petravić: Četvrte studije i portreti. Split 1923. — A. Wenzelides: J. Carić, Slike iz pomorskoga života (predgovor), 1. Sarajevo 1925, str. V–XXV. — V. Zaninović: Juraj Carić (1854–1927). Život i rad, 1(1928) I/5, str. 340–346. — O. Fio: Prve nautičke knjige na našem jeziku. Jugoslavenski mornar, 9(1953) 10, str. 256. — Isti: Juraj Carić i pomorstvo. Slobodna Dalmacija, 10(1954) 26. I, str. 2. — Isti: Juraj Carić – pisac, pomorac i pedagog. Pomorstvo, 9(1954) 1, str. 18–19. — Isti: Stvaranje naše pomorske terminologije i stručne literature. Zadarska revija, 3(1954) 3, str. 238–244. — M. Lipovac: Juraj Carić. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 3(1955)(1954!) str. 165–171. — O. Fio: Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u 19. stoljeću. Zagreb 1956. — Isti: O pomorstvu otoka Hvara. Pomorstvo, 19(1964) 7/8, str. 245–246. — Isti: Pomorci otoka Hvara 1871–1964. Prilozi izučavanju pomorskih nauka, 1. Split 1964. — Š. Vučetić: A. P. Kazali, M. Vodopić, L. Botić, J. Carić – Izabrana djela (predgovor). Pet stoljeća hrvatske književnosti; 55. Zagreb 1973, 395–406. — O. Fio: Juraj Carić – pomorski književnik, nautičar i pedagog (povodom pedesete godišnjice smrti). Prilozi povijesti otoka Hvara, 5(1978) str. 163–167. — Isti: Naša pomorska terminologija. (U povodu 50. obljetnice smrti Jurja Carića, jednog od pokretača stvaranja naše pomorske terminologije.) Vjesnik, 39(1978) 8. III, str. 12. — Isti: Značajan doprinos pomorskoj znanosti. (U povodu 50. obljetnice smrti Jurja Carića.) Slobodna Dalmacija, 36(1978) 18. II, str. 8. — N. Kolumbić: Književno djelo Jurja Carića. Hvarski zbornik. 6(1978) str. 267–283. — Isti: J. Carić, Kristof Kolumbo i otkriće Amerike (predgovor). Split 1980, 5–24. — Potpuniju lit. o književnom radu do 1941. vidi: Bibliografija rasprava i članaka JLZ, 1–2. Zagreb 1956–57.
 
Nikica Kolumbić (1989)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

CARIĆ, Juraj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/caric-juraj-knjizevnik>.