DIMITRIJEVIĆ-KOLAR, Mira

traži dalje ...

DIMITRIJEVIĆ-KOLAR, Mira, povjesničarka (Koprivnica, 9. VII. 1933). Gimnaziju završila u Koprivnici 1952, a povijest i arheologiju diplomirala 1958, odnosno povijest 1967. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1978. obranila disertaciju Položaj i struktura radničke klase Hrvatske (Savska banovina) od 1929. do 1939. godine. U zagrebačkom Historijskom arhivu radi 1960–64, zatim u IHRPH 1964–88, a potom je izabrana za redovitog profesora ekonomske povijesti pri katedri opće povijesti novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1980. znanstveni je suradnik, od 1982. viši znanstveni suradnik, a od 1985. znanstveni savjetnik. God. 1981–87. glavni je i odgovorni urednik Povijesnih priloga te urednik zbornika i knjiga Glina 1284–1944–1984, Oslobođenje Hrvatske 1945, Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i Gospodarska politika ZAVNOH-a. Ponajviše proučava međuratnu i ratnu hrvatsku povijest, napose ekonomske i socijalno-političke odnose. Rezultate istraživanja objavljuje u časopisima, zbornicima i revijama Putovi revolucije (1966–67), Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje (1966, 1968, 1970, 1973–74, 1977, 1980–86), Iz starog i novog Zagreba (1968, 1974, 1984), Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva svjetska rata (Zagreb 1968), Časopis za suvremenu povijest (1969–90), Peta zemaljska konferencija Komunističke partije Jugoslavije (Zagreb 1972), Prilozi Instituta za historiju (Sarajevo 1973), Gorski kotar u radničkom pokretu i narodnooslobodilačkoj borbi (Rijeka 1974), Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku (Zagreb 1974), Podravski zbornik (1975–91), Acta historico-oeconomica Iugoslaviae (1976, 1990–91), Fašizam i neofašizam (Zagreb 1976), Jadranski zbornik (1976–78, 1982–85), Senjski zbornik (1976, 1980), Sjeverozapadna Hrvatska u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (Varaždin 1976), Svetska ekonomska kriza u zemljama istočne Evrope (Beograd 1976), The Third Reich and Yugoslavia 1933–1945 (Beograd 1977), Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s domovinom (Zagreb 1978), Jugoslavenski istorijski časopis (1978), Radnički pokret Požeške kotline 1918–1941 (Slavonska Požega 1978), Riječi (1978), Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije (1978, 1981, 1985), Čazma 1226–1976 (Čazma 1979), Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske (Zagreb 1979), Karlovac 1579–1979 (Karlovac 1979), Tito, radnička klasa i sindikati (Beograd 1979), Kaj (1980–82, 1984–85, 1987–88), Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja (Osijek 1980), Arhivski vjesnik (1981), Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (Prijedor 1981), Razvoj narodne vlasti u Slavoniji i Baranji 1941–1945 (Osijek 1981), Povijesni prilozi (1982–84, 1988, 1990, 1992), Ludbreg (Ludbreg 1984), Virovitički zbornik 1234–1984 (Virovitica 1986), Veleizdajnički proces u Banja Luci (Banja Luka 1987), Virje na razmeđu stoljeća (1987, 1991), Glina (Glina 1988), Migracijske teme (1988), Odvjetnik (1988, 1990), Zaprešićki zbornik (Brdovec 1988), Bjelovarski zbornik (1989–91), Pazinski memorijal (1989), Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU u Varaždinu (1989), Historijski zbornik (1990), Jadranski zbornik (1990–91), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (1990), Dvor na Uni (Dvor na Uni 1991), Zbornik Život i djelo Ante Trumbića (Zagreb 1991). Rukopisi više vodiča po arhivskoj građi nalaze se u Historijskom arhivu u Zagrebu i Arhivu IHRPH (danas Arhiv Instituta za suvremenu povijest u Zagrebu). Suradnik je Enciklopedije hrvatske povijesti i kulture (Zagreb 1980) te više izdanja LZ »Miroslav Krleža«.

DJELA: Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931. godine. Zagreb 1973. — INA — Rafinerija nafte Sisak 1927–1977 (suautor Z. Čepo). Sisak 1977. — Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima međuratnog razdoblja. Vinkovci 1977. — Ivanić-Grad, prošlost i baština (suautor M. Kruhek). Ivanić-Grad 1978. — Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i socijalističkoj revoluciji (suautor). Zagreb 1981. — Položaj radništva u Sremu od 1918–1941. Novi Sad 1982. —Kongres privrednih stručnjaka Hrvatske, Otočac—Čazma, zima 1943/44 (suautor N. Rapajić). Zagreb 1985. — RO »Jugorapid« 1855–1985 (suautor D. Feletar). Zagreb 1986. — Ivan Krndelj, radnički tribun. Zagreb 1988.
 
LIT.: Dr Mira Kolar-Dimitrijević (s bibliografijom radova do 1982). Časopis za suvremenu povijest, 14(1982) 1, str. 133–140. — M. Strecha: Bibliografija radova članova i suradnika Zavoda za hrvatsku povijest 1981–1991. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1992, 25, str. 333–337.
 
Redakcija (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DIMITRIJEVIĆ-KOLAR, Mira. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dimitrijevic-kolar-mira>.