ĐAKOVIĆ, Luka

traži dalje ...

ĐAKOVIĆ, Luka, povjesničar (Novo Selo kraj Bosanskog Broda, 4. IX. 1929 — Sarajevo, 27. III. 1986). Gimnaziju polazio u Slavonskom Brodu, Derventi i Doboju, završio u Tuzli 1949. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1955. diplomirao povijest. Od 1956. u Bosanskom je Brodu profesor u srednjoj ekonomskoj školi i gimnaziji, a potom 1958–60. predsjednik Skupštine općine u Bosanskom Brodu. God. 1960. u Sarajevu je tajnik Komisije za ideološko-politički i kulturno-prosvjetni rad GO SSRN BiH te 1965. postaje šef kabineta predsjednika Skupštine SSRN BiH. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1968. doktorira tezom Formiranje političkih stranaka kod bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata. God. 1970–74. direktor je Narodne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, a od 1974. direktor Novinsko-izdavačkog poduzeća »Zadrugar« u Sarajevu. Od 1975. radi u Institutu za istoriju u Sarajevu. U dva mandata (1957–69) zastupnik je u Skupštini SR BiH, istodobno sekretar Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu Skupštine SR BiH te zastupnik u Saveznoj skupštini u Beogradu. — Glavno je područje njegova rada povijest Bosne i Hercegovine u razdoblju 1878–1918, a pisao je i o međuratnom i poslijeratnom razdoblju povijesti BiH, radničkom pokretu te o gospodarskoj povijesti. Rezultate istraživanja, temeljene na arhivskoj građi, objavljivao je u časopisima i zbornicima Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine (1964 –66), Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine (1965–66, 1969, 1977–79), Pregled (1967, 1985), Almanah-spomenica povodom otvaranja nove zgrade Narodne i univerzitetske biblioteke u Beogradu (Beograd 1974), Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu (1977–79, 1981, 1984), Otpor austro-ugarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1978), Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji (Tuzla 1979), Četvrta i Peta konferencija KPJ za Bosnu i Hercegovinu u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938–1941 (Sarajevo 1980), Radnički pokret, NOR i revolucija u Boki kotorskoj (Herceg-Novi 1983), Publikacija o razvoju radničkog pokreta u Brčkom (Tuzla 1984), Sto godina rudnika lignita Kreka 1885–1985 (Tuzla 1985). Posebno je važno Đakovićevo istraživanje povijesti katolika Hrvata u Bosni i Hercegovini, o čemu je objavio više radova, a oni o dobu do 1910. sintetizirani su u djelu Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata. Započeo je njegov nastavak o razdoblju do kraja 1918, a pripremao je i zbirku građe o omladinskom pokretu. Do srpskog napada 1992. rukopisi su se čuvali u arhivu franjevačkog samostana u Plehanu.

DJELA: Kraći historijski pregled razvoja medicinsko-farmaceutskih misli u Bosni i Hercegovini od 16–19. stoljeća. Sarajevo 1978. — Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine (na osnovi popisa katoličkog stanovništva 1743. godine), 1. Sarajevo 1979. — Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. Tuzla 1980. — Položaj Bosne i Hercegovine u austrougarskim koncepcijama rješenja jugoslavenskog pitanja 1914 –1918. Tuzla 1981. — Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata (I dio: do otvaranja Sabora 1910). Zagreb 1985.
 
LIT.: V. Kac: Luka Đaković, Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine. Jugoslovenski istorijski časopis, 1979, 3/4, str. 151–152. — L. Đaković, Rudarstvo i topioničarstvo u Bosni i Hercegovini. Oslobođenje, 1981, 27. VI. — M. Babić: L. Đaković, Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine. Nova et vetera, 32(1982) 1/2, str. 361–367. — M. Čulić: Luka Đaković, Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata. Večernji list, 29(1985) 15–16. III. — M. Hađijahić: L. Đaković, Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata. Vjesnik, 45(1985) 5. IV. — D. S.: Vrlo djelomična istina. Uz knjigu dr Luke Đakovića »Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata«. Glas Koncila, 24(1985) 6. IV, str. 4. — M. Ivezić: Luka Đaković, Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata, I. dio do otvaranja Sabora 1910. Historijski zbornik, 39(1986) 1, str. 291–292. — I. Karabegović: In memoriam dr Luka Đaković. Oslobođenje, 43(1986) 18. IV.
 
Pavo Živković (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ĐAKOVIĆ, Luka. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/djakovic-luka>.