DŽAKULA, Nikola

traži dalje ...

DŽAKULA, Nikola, veterinar parazitolog (Slavsko Polje kraj Vrginmosta, 2. IV. 1938). Gimnaziju završio 1958. u Puli, diplomirao 1964. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1976. doktorirao tezom Istraživanje metode indirektne fluorescencije antitijela u serološkoj dijagnostici eksperimentalne cisticerkoze teladi. Od 1966. asistent, od 1978. docent, od 1982. izvanredni, od 1987. redoviti profesor u Zavodu za parazitologiju i invazivne bolesti istog fakulteta. Od 1984. također je predstojnik Zavoda. God. 1979/80. bio je tehnički urednik časopisa Acta parasitologica Iugoslavica. — Glavna su područja njegova rada parazitologija i invazivne bolesti domaćih, laboratorijskih i divljih životinja. Bavi se patologijom, dijagnostikom, terapijom i profilaksom bolesti te imunologijom i epidemiologijom, a rezultate istraživanja objavio je u periodicima Veterinarski arhiv (1969, 1981–84, 1987), Praxis veterinaria (1971, 1973, 1975–77, 1979, 1981, 1985 –86), Acta parasitologica Iugoslavica (1972–80), Krmiva (1979), Veterinarska stanica (1979), Veterinarski glasnik (1982–83, 1987), Peradarstvo (1983, 1984), Veterinary parasitology (Amsterdam 1986), Veterinary Record (London 1988). Surađivao je u monografiji Parasitic Zoonoses, Clinical and Experimental Studies (New York—San Francisco 1974), Priručniku za laboratorijsku dijagnostiku (Beograd 1984) i Veterinarskom priručniku (Zagreb 1989).

DJELA: Ilustrirani kompendij iz veterinarske protozoologije (suautor T. Wikerhauser). Praxis veterinaria, 23(1975) 6, str. 271 –320.
 
LIT.: 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1969, 401. — A. Režek: Bibliografija. 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1971. — U. Bego: Bibliografija 1969–1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1982.
 
Josip Badovinac (1993)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

DŽAKULA, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/dzakula-nikola>.